สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
Clincal characteristics of patients hospitalized with coronavirus disease,Thailand.
- Wannarat A.Pongpirul.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. Corona virus 2.Covid-19
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการระบาดโรคโปลิโอ ในพื้นที่ชายแดน = Polio outbreak simulaion exercise in Thailand border areas.
- ชนินันท์ สนธิไชย
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โปลิโอ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โปลิโอ

QUICK VIEW
 

 
รายงานผลการศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ.2563.
- ศศภัสส์ โกมล.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โควิด-19 -- การบริหารจัดการ.
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธิภาพการจัดระบบบริการด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อยุุติปัญหาเอดส์ = Efficiecy of the HIV and STIs services system in community of end AIDS.
- นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. เอชไอวี -- การประเมินการให้บริการในชุมชน 2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การประเมินการให้บริการในชุมชน.
- วันที่เผยแพร่: 18/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
ความชุกและการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) ของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560.
- รุจิรา ตระกูลพัว.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1.วัณโรค 2. วัณโรค -- ทัณฑสถาน.
- วันที่เผยแพร่: 18/07/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 เชิงรุกในชุมชนกรุงเทพมหานคร
- รุจิรา ตระกูลพัว.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โควิด-19
- วันที่เผยแพร่: 18/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มิใช่สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ.2542-2551
- ธัญญาภรณ์ อีเวิส
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. เอชไอวี,การติดเชื้อ -- สตรีในระยะตั้งครรภ์ 2. ซิฟิลิส, การติดเชื้อ -- สตรีในระยะตั้งครรภ์
- วันที่เผยแพร่: 03/05/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
Ritonavir-boosted lopinavir as maintenance monotherapy in HIV- infected patients who achieved viral suppressionduring a second-line protease inhibitor-based regimen: a pilot randomized trial (BIDI-MONO).
- Krittaecho Siripassorn.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: HIV -- Treatment.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
Virological failure of staggered and simultaneous treatment interruption in HIV patients who began efavirenz-based regimens after allergic reactions to nevirpine.
- Krittaecho Siripassorn.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: HIV -- Treatment.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
รายงานการประเมินผลครึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562.
- อังคณา เมธากุล.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. สุขภาพ -- ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม. 2. สิ่งแวดล้อม -- ผลกระทบต่อสุขภาพ.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14