สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร.
- ไมลา อิสสระสงคราม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ผู้ดดดูแลเด็ก -- สุขภาพและอนามัย. 2.โรคติดต่อ -- การควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี.
- ไมลา อิสสระสงคราม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: 1.การส่งเสริมสุขภาพ. 2. ผู้สูงอายุ -- ไทย -- นนทบุรี. 3. อาสาสมัครสาธารณสุข -- ไทย --นนทบุรี
- วันที่เผยแพร่: 16/01/2566
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

QUICK VIEW
 

 
แนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนานาคาโมเดลสำหรับการจัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาคา และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับตำบลนาคา.
- สุริโย ชูจันทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 16/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การประเมินการบังคับใช้กฏหมายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในประเทสไทย : กรณีศึกษาการบังคับใช้กฏหมายที่ดี.
- สุริโย ชูจันทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม. 2. ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม -- กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม.
- แพรพรรณ ภูริบัญชา.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การป้องกันและควบคุม. 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การเฝ้าระวัง.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560-2563.
- วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษาด้วยยา. 2. วัณโรค -- การดื้อยา.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
คู่มือการป้องกันวัณโรคดื้อยาหลายขนานสำหรับพยาบาลในสถานพยาบาลและชุมชน.
- วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษาด้วยยา. 2. วัณโรค -- การดื้อยา.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย ผลของการประเมินสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายพอร์ตเอ.
- พัชรี ศรีธัญรัตน์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ -- วิจัย. 2. การใช้หลอดสวน -- วิจัย
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: การพยาบาลผู้ป่วย

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกที่มีผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับตำบล เขตสุขภาพที่ 2.
- วรวิทย์ ติดเทียน.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก,โรค
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ : The Development information teehnology system communicates disease surveillance.
- กมล พจชนะ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคติดต่อ -- การเฝ้าระวัง. 2. โรคติดต่อ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14