สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
รุจิรา เลิศพร้อม. หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง
VIEW
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
รัชนีกร กุญแจทอง. หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ
VIEW
ความชุกของการติดเชื้อโรคหนองใน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
มณฑาทิพย์ ศรีวรรณ. หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
VIEW
    ล้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สัมผัสสัตว์ ที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าในภาคเหนือของประเทศไทย = Relationship between age groups and self-care behaviors of suspected rabies exposed in Northern of Thailand
- นภักสรณ์ บงจภร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: พิษสุนัขบ้า,โรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออก
- นภักสรณ์ บงจภร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ไข้เลือดออก,โรค 2.ยุงลายพาหะนำโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
คู่มือทีม SRRT โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
- นภักสรณ์ บงจภร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคพิษสุนัขบ้า
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005 - 2014
- เจริญศรี แซ่ตั้ง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: วัณโรคปอด
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การวิเคราะห์ระบบการติดตามการดำเนินงานเอดส์ ในกลุ่มประชากรหลัก ประเทศไทย
- พรทิพย์ เข็มเงิน
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: เอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-gamma Release Assay (IGRA)
- บุญเชิด กลัดพ่วง และ ชำนาญ ยุงไธสง, ผลิน กมลวัทน์ [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: วัณโรคดื้อยา -- การติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
วัณโรคและปัจจัยเสี่ยงบางประการในผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร = Tuberculosis and Risk factors Among Public Taxi drivers in Bangkok
- บุญเชิด กลัดพ่วง และ ชำนาญ ยุงไธสง [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: วัณโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค (ระยะครึ่งแผนฯ 3 ปี) ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2562
- บุญเชิด กลัดพ่วง และ จิรวัฒน์ วรสิงห์, ศิริประภา กอแก้ว
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: วัณโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาความไวต่อสารเคมีและสารเสริมฤทธิ์ของยุงลาย Aedes aegypti ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 Susceptibility of Aedes aegypti to insecticide and effect of synergist in Thailand in 2019
- ขนิษฐา ปานแก้ว และ บุษราคัม สินาคม, พรพิมล ประดิษฐ์, บุญเสริม อ่วมอ่อง [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม 2. การควบคุมยุงลาย
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ประสิทธิภาพของสารกำจัดลูกน้ำ เทมีฟอส ไดฟูเบนซูรอน และแบคทีเรียควบคุมลูกน้ำชนิดบีทีไอ เพื่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) ในภาคสนาม
- ขนิษฐา ปานแก้ว
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม 2.สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีฟอส
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (29)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (13)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (21)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (48)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (50)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (13)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (25)
โรคและภัยสุขภาพ (4)
โรคไม่ติดต่อ (24)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (1)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 52
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14