สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย = Public Health Emergency Management of Diseases Prevention and Control in Thailand.
- รพีพรรณ เดชพิชัย.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การจัดการภาวะฉุกเฉิน -- สาธารณสุข -- ไทย 2. การจัดการภาวะฉุกเฉิน -- แง่การป้องกันและควบคุมโรค -- ไทย
- วันที่เผยแพร่: 31/07/2562
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

QUICK VIEW
 

 
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญใน๔ดูฝน มิถุนายน - กันยายน 2560.
- ยงเจือ เหล่าศิริถาวร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 31/07/2562
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
Modelling Infectious Disease Spreading Dynamic via Magnetic Spin Distribution : The Stochastic Monte Carlo and Neural Network Analysis.
- Yongjua Laosiritaworn
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: Infectious Disease
- วันที่เผยแพร่: 30/07/2562
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาคุณภาพการบริบาลมาตรฐานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กในสถานบริการสาธารณสุข ปี 2549.
- สุนันทา สีโท
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ทางเดินอากาศหายใจ,การติดเชื้อ -- ในวัยเด็ก 2. โรคทางเดินหายใจ
- วันที่เผยแพร่: 26/07/2562
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
รายงานผลการศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการบูรณาการนิคมโรคเรื้อนปราสาทจังหวัดสุรินทร์ สู่ชุมชนทั่วไป = Participatory Model Development of Integration of Prasart - Leprosy Colony, Surin Province Into General community.
- โกเมศ อนุรัตน์ และคณะ.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม 2. โรคเรื้อน -- การมีส่วนร่วมของชุมชน -- สุรินทร์
- วันที่เผยแพร่: 26/07/2562
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่าง ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนและในชุมชนทั่วไป กับประชาชนในชุมชน : หลังช่วงกำจัดโรคเรื้อนสำเร็จครบ 20 ปี = Comparison of Guality of Life Between People Affected by Leprosy in L
- โกเมศ อนุรัตน์
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2562
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
HIV - 1 Drug Resistance - Associated Mutations Among Antiretroviral - Naive Thai Patients With Chronic HIV - 1 Infection.
- Weerawat Manosuthi
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: HIV -- Antiretroviral Drugs
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2562
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
Time to Initiate Antiretroviral Therapy Between 4 Weeks and 12 Weeks of Tuberculosis Treatment in HIV - Infected Patients: Results From the TIME Study.
- Weerawat Manosuthi and others.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. Tuberculosis Treatment. 2. Tuberculosis Treatment in HIV - Infected Patients.
- วันที่เผยแพร่: 21/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
Impatc of Pharmacogenetic Markers of CYP2B6, Clinical Factors, and Drug-Drug Interaction on Efavirenz Concentrations in HIV / Tuberculosis - Coinfected Patients.
- Weerawat Manosuthi and others
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. HIV -- Drug-Drug Interaction on Efavirenz Concentrations. 2. Tuberculosis -- Drug Interaction on Efavirenz Concentrations.
- วันที่เผยแพร่: 21/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การสอบสวนผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2554.
- พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. สมองอักเสบ,โรค -- ผู้ป่วยเด็ก -- ลพบุรี 2. เอนเตอโรไวรัส 71, การติดเชื้อ -- ลพบุรี.
- วันที่เผยแพร่: 21/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14