สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
รุจิรา เลิศพร้อม. หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง
VIEW
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
รัชนีกร กุญแจทอง. หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ
VIEW
ความชุกของการติดเชื้อโรคหนองใน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
มณฑาทิพย์ ศรีวรรณ. หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
VIEW
    ล้าง
การประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมพัสดุ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี.
- วราภรณ์ เห็มวัง.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การควบคุมพัสดุ -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี.
- วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการปัญหาวัณโรคโดยบูรณาการงานเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดระนอง= The model development of tuberculosis management process by integration network in Ranong Province.
- ถวิล หนูวงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การศึกษารูปแบบขบวนการ การนำกลยุทธ์
- ถวิล หนูวงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: การจมน้ำ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.
- กมล จันทรา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การจัดเก็บเอกสาร -- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.
- วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบีืในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ ต่ออัตราการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีในเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอับเสบบี.
- ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.การฉีดวัคซีน. 2.ตับอักเสบบี,ไวรัส. 3.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน -- ผลกระทบ.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: วัคซีน

QUICK VIEW
 

 
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโจขทัย).
- ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.วัคซีน. 2.ท้องร่องในทารก -- การป้องกันและควบคุม. 3.โรต้าไวรัส,การติดเชื้อ.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธฺผลการพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ปี พ.ศ.2561.
- ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม. 2.การประเมินสถานบริการโรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การจัดทำยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.
- ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.เกลือ -- การลดปริมาณ. 2.โซเดียม -- การลดปริมาณ.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: เบาหวาน, ความดันโลหิต

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านโสก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ.
- นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคเรื้อน. 2.โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 19/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา : ประยุกต์ใช้การประเมินผลการถ่ายระดับตัวชี้วัด.
- นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การประเมินผลงาน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา. 2.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา -- บุคลากร -- การบริหารงานบุคคล.
- วันที่เผยแพร่: 19/06/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (29)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (13)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (21)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (48)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (50)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (13)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (25)
โรคและภัยสุขภาพ (4)
โรคไม่ติดต่อ (24)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (1)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 52
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14