สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานวิจัย เรื่องการสำรวจความเสี่ยงอาชีวอนามัย ด้านจิตวิทยาสังคมของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10.
- จิตรรัตน์ ปองทอง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. อาชีวอนามัย 2. ความเครียดในการทำงาน
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ เรื่อง ไวรัสซิกา (Zika Virus) ด้านระบาดวิทยา
- วิศัลย์ มูลศาสตร์
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: ไวรัสซิกา
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

QUICK VIEW
 

 
การใช้ยาปฏิชีวนะโรค Acute Bacterial Rhinosinusitis ในผู้ป่วยนอก
- วิศัลย์ มูลศาสตร์
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. โพรงจมูกอักเสบ -- การรักษาด้วยยา 2. ไซนัสอักเสบ
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกาาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านระบาดซ้ำซากกับหมู่บ้านไม่มีการระบาด จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2551.
- แสวง ทองสีจัด
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ไข้เลือดออก 2. ไข้เลือดออก -- ปัจจัยต่อการระบาด
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560 - 2564) กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
- กัญญารัช วงศ์ภูคา
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารการควบคุมโรค
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
รูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศชาวลาวในประเทศไทย.
- สุรสักย์ ธไนศวรรยางกูร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. เอดส์ -- การป้องกันและควบคุม 2. เอดส์ -- พนักงานบริการหญิงชาวลาว
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาความควบถ้วนและความถูกต้องในการรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม 4 จังหวัด ประเทศไทย ปี พ.ศ.2555 - 2556.
- อมรา ทองหงษ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: เบาหวาน -- ไทย -- ระบบรายงาย 43 แฟ้ม
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 
วิเคราะห์มาตรการแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
- จิตรา อ่อนน้อม
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรค -- การป้องกันและควบคุม 2. การบริหารสาธารณสุข -- แง่โรคและภัยสุขภาพ
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
- Wisit Prasithsirikul
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. HIV -- Antiretroviral -- Therapy 2. Immunodeficiency -- Treatment 3. Depression
- วันที่เผยแพร่: 12/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาวิจัยพิษและอันตรายในของเล่นเด็กและมาตรการความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2551
- นลินี ศรีพวง และคณะ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: พิษจากของเล่นเด็ก
- วันที่เผยแพร่: 12/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14