สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
Sequential Clusters of Multidrug-resistant Cholera Cases in the Thai-Myanmar Border, 2015
- ธนิต รัตนธรรมสกุล และคนอื่น
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: อหิวาตกโรค
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาอัตราการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง และการป่วยเป็นวัณโรค ในบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
- ชำนาญ ยุงไธสง และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: วัณโรค
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
วิถีชีวิตการเผชิญปัญหา ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อน ในนิคมโรคเรื้อนที่ถ่ายโอนให้เป็นหมู่บ้านทั่วไปในภาคเหนือ ปี พ.ศ.2564
- เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อน ที่ถ่ายโอนให้เป็นหมู่บ้านทั่วไปในภาคเหนือ ปี พ.ศ.2564
- เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
Cutaneous eruption in COVID-19-infected patients in Thailand: An observational descriptive study
- แพรวพรรณ บุณยรัตพันธ์ และพรชัย จิระชาญกุล
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 24/10/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
Ritonavir-Boosted Lopinavir as Maintenance Monotherapy in HIV-Infected Patients Who Achieved Viral Suppression during a Second-Line Protease Inhibitor–Based Regimen: A Pilot Randomized Trial (BIDI-MONO)
- กฤตเตโช สิริภัสสร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 24/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
Virological failure of staggered and simultaneous treatment interruption in HIV patients who began Efavirenz-based regimens after allergic reactions to nevirapine
- กฤตเตโช สิริภัสสร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 24/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม การป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของแกนนาครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
- ภาวิณี มนตรี และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก,โรค
- วันที่เผยแพร่: 24/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อ สเตร็พโตค็อกคัสซูอิส พื้นที่ภาคเหนือ ประเทศไทย
- วาที สิทธิ, นภักสรณ์ บงจภ, วรรณภา ฉลอม
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 19/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ความรู้ ทัศนคติ การยอมรับปฏิบัติ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย
- วาที สิทธิ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคตับอักเสบ
- วันที่เผยแพร่: 19/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14