สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
รุจิรา เลิศพร้อม. หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง
VIEW
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
รัชนีกร กุญแจทอง. หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ
VIEW
ความชุกของการติดเชื้อโรคหนองใน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
มณฑาทิพย์ ศรีวรรณ. หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
VIEW
    ล้าง
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกัน ควบคุมโรคหูเสื่อมจากเสียงดังใโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก.
- นวิยา นันทพานิช.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การได้ยินสูญเสีย,จากเสียงรบกวน. 1. โรคเกิดจากอาชีพ.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
ตำรับยา 4% Erythromycin gel เพื่อใช้รักษาสิว : การประเมินความคงสภาพและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว : Formulation of 4% Erythromycin gel for acne treatment : Assessment of stability and antibacterial activity on acne-causing bacteria.
- อารียา นิมิตรปัญญา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. สารต้านการติดเชื้อ. 2. สารต้านการติดเชื้อแบคทีเรีย.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: เภสัชกรรม

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาการสูญเสียปีสุขภาวะจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาตรการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของประชากรไทย พ.ศ. 2560.
- กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. อุบัติเหตุทางถนน -- การป้องกัน. 2. อุบัติเหตุจราจร -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการบาดเจ็บ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาอัตราการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย. : Covid-19 infection rates among high-risk contacts in thailand.
- กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โควิด-19.โรค. 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร.
- ไมลา อิสสระสงคราม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ผู้ดดดูแลเด็ก -- สุขภาพและอนามัย. 2.โรคติดต่อ -- การควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี.
- ไมลา อิสสระสงคราม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: 1.การส่งเสริมสุขภาพ. 2. ผู้สูงอายุ -- ไทย -- นนทบุรี. 3. อาสาสมัครสาธารณสุข -- ไทย --นนทบุรี
- วันที่เผยแพร่: 16/01/2566
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

QUICK VIEW
 

 
แนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนานาคาโมเดลสำหรับการจัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาคา และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับตำบลนาคา.
- สุริโย ชูจันทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 16/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การประเมินการบังคับใช้กฏหมายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในประเทสไทย : กรณีศึกษาการบังคับใช้กฏหมายที่ดี.
- สุริโย ชูจันทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม. 2. ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม -- กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม.
- แพรพรรณ ภูริบัญชา.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การป้องกันและควบคุม. 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การเฝ้าระวัง.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560-2563.
- วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษาด้วยยา. 2. วัณโรค -- การดื้อยา.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (29)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (13)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (21)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (48)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (50)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (13)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (25)
โรคและภัยสุขภาพ (4)
โรคไม่ติดต่อ (24)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (1)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 52
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14