สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ผลของโปรแกรมลดการบริโภคเค็มในกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 7
- กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ความดันโลหิตสูง
- วันที่เผยแพร่: 18/03/2567
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
A Cluster of Coronavirus Disease (COVID-19) Cases Linked to a Restaurant during Early Local SARS-CoV-2 Transmission in Thailand
- Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
Rapid method through routine data to evaluate real‑world vaccine effectiveness against coronavirus disease 2019 (COVID‑19) infection: lessons from Thailand
- Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการ ได้รับ วัคซี น ไวรัสตับอักเสบบี ใน กลุ่มผู้ มารับบริการ ชาย คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
- เอกชัย แดงสอาด และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสตับอัเสบ
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ระยะแรกในห้องคลอด สถาบันบาราศนราดูร
- จตุพร วงศ์วัฒนากานต์ และประยูร พรหมทัต
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ภาวะเลือดออก
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
การประเมินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564
- กนิน ธีระตันติกานนท์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมผ่าตัดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
- พิมพา เชิญผึ้ง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันร่วมกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
- พิมพา เชิญผึ้ง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมปราศจากโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
- มยุรฉัตร เบี้ยกลาง, ลักษณาภรณ์ คงเจริญพรและ วราลักษณ์ ตังคณะกุล
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มสาวประเภทสอง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
- สุปิยา จันทรมณี และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 #หนังสือมาใหม่

 

หน้า: 1

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14