สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การพัฒนารูปแบบสื่อสารความเสี่ยงจากวัณโรคในพื้นที่เสี่ยงวัณโรคดื้อยาหลายขนาน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนไทย - เมียนมาร์ ปี พ.ศ.2558
- อนุพงศ์ สุจริยากุล, สมิทธิ์ บุญชุติมา และกิรติ คเชนทวา
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: วัณโรค--การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
- วันที่เผยแพร่: 22/11/2559
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
Determining the Accuracy of Malaria RDTs in Thailand
- Anupong Sujariyakul
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: Malaria
- วันที่เผยแพร่: 18/11/2559
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อนและการเพิ่มคุณภาพงานควบคุมโรคเรื้อน ภายใต้สภาวการณ์ความชุกต่ำ จังหวัดสุรินทร์
- สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน--การป้องกันและควบคุม--วิจัย
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2559
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
- สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม--วิจัย
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2559
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฎิบัติงานระบาดวิทยาของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี = Factors Related to Epidemiological Working Behaviors of Public Health Personal in Disease Prevention and Control Zone
- ชีวิน สมสว่าง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ระบาดวิทยา--พฤติกรรมการปฎิบัติงาน--บุคลากรสาธารณสุข
- วันที่เผยแพร่: 04/10/2559
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยของชุดตรวจสำเร็จรูปมาลาเรียชนิด Paracheck-PF และ OptiMAL-IT = Factoes influencing the efficiency of malaria rapid tests : Paracheck-PF and OptiMAL-IT
- ธีรยศ กอบอาษา
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: มาลาเรีย--การตรวจวินิจฉัย--วิจัย
- วันที่เผยแพร่: 04/10/2559
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การจำแนกเชื้อชนิด Brugia malayi จากไมโครฟิลาเรียในแมวที่จังหวัดนราธิวาส = Identification of Brugia malayi - Like Microfilariae in Naturallt - Infeeted Cats From Narathiwat Province, Southern Thailand
- ธีรยศ กอบอาษา
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การจำแนกเชื้อ Brugia malayi -- วิจัย
- วันที่เผยแพร่: 04/10/2559
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาเรื่อง ผลการปรับโครงสร้างการทำงานและสรุปบทเรียนการทำงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2554
- สุภาพร การย์กวินพงศ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การจัดส่วนราชการ--สำนักโรคติดต่อทั่วไป
- วันที่เผยแพร่: 04/10/2559
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบมุ่งผลผลิต = Development of Budgeting Management and Monitoring System of Burureau AIDS, TB and STI for Result Base
- ภริตา ก่วยเกียรติกุล, ดุลยวัฒน์ มาป้อง และกนกวรรณ มาป้อง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ--สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- วันที่เผยแพร่: 03/10/2559
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาเรื่อง ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2555
- สุภาพร การย์กวินพงศ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การจัดการความรู้--สำนักโรคติดต่อทั่วไป
- วันที่เผยแพร่: 03/10/2559
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14