สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รูปแบบการจัดจุดบริการเช็คสุขภาพด้วยตนเอง โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: การดูแลตนเอง -- วิจัย.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในแรงงานต่างด้าวเขตสุขภาพที่ 7 และ 8.
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. แรงงานต่างด้าว -- ไทย. 2. แรงงานต่างด้าว -- การควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การประเมินความเสี่ยงและพัฒนาข้อเสอนเชิงนโยบายต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน.
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: การหกล้มในผู้สูงอายุ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง.
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ค่าบริการทางการแพทย์.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
แนวความคิดการฝึกงานในหน้าที่ (On Job Training : OJT) เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. บุคลากร -- การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน). 2. การพัฒนาบุคลากร.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ค่าจ้าง -- บุคลากรปฏิบัติงานเสี่ยงภัย (โควิด-19)
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกัน ควบคุมโรคหูเสื่อมจากเสียงดังใโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก.
- นวิยา นันทพานิช.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การได้ยินสูญเสีย,จากเสียงรบกวน. 1. โรคเกิดจากอาชีพ.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
ตำรับยา 4% Erythromycin gel เพื่อใช้รักษาสิว : การประเมินความคงสภาพและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว : Formulation of 4% Erythromycin gel for acne treatment : Assessment of stability and antibacterial activity on acne-causing bacteria.
- อารียา นิมิตรปัญญา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. สารต้านการติดเชื้อ. 2. สารต้านการติดเชื้อแบคทีเรีย.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: เภสัชกรรม

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาการสูญเสียปีสุขภาวะจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาตรการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของประชากรไทย พ.ศ. 2560.
- กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. อุบัติเหตุทางถนน -- การป้องกัน. 2. อุบัติเหตุจราจร -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการบาดเจ็บ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาอัตราการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย. : Covid-19 infection rates among high-risk contacts in thailand.
- กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โควิด-19.โรค. 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14