สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องพ่นสารเคมี และการบำรุงรักษาที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2558.
- เดชาธร วงศ์หิรัญ [ผู้แต่งร่วม จงรัก ประทุมทอง]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การควบคุมแมลงพาหะนำโรค -- เครื่องพ่นสารเคมี -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เครื่องพ่นสารเคมี -- การบำรุงรักษา 3. ไข้เลือดออก.
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยเรื่อง บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ.
- บุญทนากร พรมภักดี [ผู้แต่งร่วมนัทนัน วิรุฬหเดช, นิภาพร หร่องบุตรศรี และโกวิท สีสด]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.โรคพยาธิใบไม้ตับ -- วิจัย 2.โรคพยาธิใบไม้ตับ -- การป้องกันและควบคุม -- ชุมชนลุ่มน้ำชี
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษา : อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร.
- ประเทือง ฉ่ำน้อย
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม 2. ไข้เลือดออก - การดำเนินงาน -- อาสาสมัครสาธารณสุข
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
Malignant Pleural Mesothelioma : Occupational and Non - Occupational Asbestos Exposures.
- Attapon Cheepsattayakorn
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. Mesothelioma 2. Malignant Pleural Mesothelioma.
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
Management of TB in HIV Subjects, the Experience in Thailand.
- Attapon Cheepsattayakorn
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.Tuberculosis 2.Aids
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระหว่าง กลุ่มโรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน และกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
- สุวลีรัตน์ เพชรล้อม
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ภูมิคุ้มกัน -- การศึกษาเปรียบเทียบ -- โรงพยาบาล 2. ภูมิคุ้มกัน -- มาตรฐานระหว่างโรงพยาบาล -- สระบุรี
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน

QUICK VIEW
 

 
แนวทางการตรวจสอบบัญชี
- จาริณี สรมานะ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. รัฐบาล -- การบัญชี 2. การตรวจสอบบัญชี
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัย คุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนในเขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์
- ธิดา นิ่มมา [ผู้แต่งร่วม อานุวัฒ ราณรงค์ และ เสาวนีย์ โคตะมา]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.โรคเรื้อน -- การควบคุม 2. โรคเรื้อน -- การรักษา
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
แนวทางการใช้บัตรเครดิตราชการ กรมควบคุมโรค ที่มีประสิทธิผล
- อารยา สินพานิช
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. บัตรเครดิต -- กรมควบคุมโรค 2. บัตรเครดิต -- แนวทางการใช้ -- กรมควบคุมโรค
- วันที่เผยแพร่: 09/11/2560
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
- จีระศักดิ์ ทัพผา [ผู้แต่งร่วม ดิเรก ดิษฐเตริญ]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม 2. ไข้เลือดออก -- การมีส่วนร่วมของชุมชน -- ตำบลจอมทอง
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
การบริหาร (22)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (2)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
พิษสุนัขบ้า (3)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (17)
อื่นๆ (46)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (5)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (45)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (54)
โรคติดต่อทั่วไป (19)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (48)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (11)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (22)
โรคไม่ติดต่อ (24)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (2)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2022 67
2021 15
2020 39
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14