สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.
- กมล จันทรา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การจัดเก็บเอกสาร -- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.
- วันที่เผยแพร่: 16/12/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบีืในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ ต่ออัตราการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีในเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอับเสบบี.
- ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.การฉีดวัคซีน. 2.ตับอักเสบบี,ไวรัส. 3.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน -- ผลกระทบ.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: วัคซีน

QUICK VIEW
 

 
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโจขทัย).
- ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.วัคซีน. 2.ท้องร่องในทารก -- การป้องกันและควบคุม. 3.โรต้าไวรัส,การติดเชื้อ.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธฺผลการพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ปี พ.ศ.2561.
- ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม. 2.การประเมินสถานบริการโรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การจัดทำยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.
- ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.เกลือ -- การลดปริมาณ. 2.โซเดียม -- การลดปริมาณ.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: เบาหวาน, ความดันโลหิต

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านโสก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ.
- นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคเรื้อน. 2.โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 19/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา : ประยุกต์ใช้การประเมินผลการถ่ายระดับตัวชี้วัด.
- นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การประเมินผลงาน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา. 2.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา -- บุคลากร -- การบริหารงานบุคคล.
- วันที่เผยแพร่: 19/06/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบ KTB Corporate Online สำหรับกองคลัง กรมควบคุมโรค.
- วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ระบบการจัดการข้อมูล -- แง่การเงิน กองคลัง กรมควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
ผลงานเอกสารวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online).
- วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การเงิน -- นโยบายของรัฐ. 2.การเบิกใช้เงิน -- ระบบอิเล็กทรอนิกส์.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางตรวจสอบการบริหารเงินบำรุง.
- จุไรรัตน์ คุณาพิสิฐกุล.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.กรมควบคุมโรค -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -- วิจัย. 2.การบริหารค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14