ลงชื่อเข้าใช้งาน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564).

- วิรงรอง แก้วสมบูรณ์.
- หัวเรื่อง: โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 18/12/2563
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

เลขทะเบียน : 100275
ชื่อเรื่อง : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564).
ชื่อผู้แต่ง : วิรงรอง แก้วสมบูรณ์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, 2563.
จำนวนหน้า: 154 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA100 ว679ก 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2563
วันที่เผยแพร่: 18/12/2563
ดาวน์โหลด: Full Text Article