สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ : The Development information teehnology system communicates disease surveillance.
- กมล พจชนะ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคติดต่อ -- การเฝ้าระวัง. 2. โรคติดต่อ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร.
- สุทธิพร เทรูยา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การรักษา. 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การบริหารการพยาบาล.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
การประยุกต์ใช้กับดักไข่ยุง ( LeO-Trap) เพื่อลดความหนาแน่นของยุงลาย ในพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา.
- ชูศักดิ์ โมดิโต.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุงลาย -- การควบคุม. 2. ไข่ยุงลาย -- การควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต้นแบบ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์.
- จันทกานต์ วลัยเสถียร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: พิษสุนัขบ้า,โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแกนนำชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์.
- จันทกานต์ วลัยเสถียร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: พิษสุนัขบ้า,โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
- ทัศนีย์ งามเชื้อ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การควบคุมภายใน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
Zika virus disease comparing children and adults in a dengue-endemic setting.
- Jurai Wongsawat.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: Zika Virus Infection.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
Serological differences after acute zika virus infections between children and adults: implication for use of a serological test.
- Jurai Wongsawat.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: Zika.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2560-2564.
- บุษบัน เชื้ออินทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. โรค -- การป้องกันและควบคุม 2. โรค -- แผนการดำเนินงาน
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
Effectiveness of enhancement strategy for new case findings at district level and impact on sustainable leprosy elimination and leprosy-free thailand.
- Boosbun Chua-intra.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: LEPROSY
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14