ลงชื่อเข้าใช้งาน

รูปแบบการพัฒนาข้อมูลผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกรมควบคุมโรค ในระบบศูนย์ข้อมูลสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2561.

- กรรณิกา สุวรรณา.
- หัวเรื่อง: 1.โรคไม่ติดต่อ. 2.โรคเรื้อรัง -- การพัฒนาข้อมูลการดำเนินงาน.
- วันที่เผยแพร่: 18/12/2563
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

เลขทะเบียน : 100276
ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาข้อมูลผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกรมควบคุมโรค ในระบบศูนย์ข้อมูลสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2561.
ชื่อผู้แต่ง : กรรณิกา สุวรรณา.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562 [2563].
จำนวนหน้า: 80 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA108 ก172ร 2562 [2563].
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2562
วันที่เผยแพร่: 18/12/2563
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract