สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
รุจิรา เลิศพร้อม. หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง
VIEW
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
รัชนีกร กุญแจทอง. หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ
VIEW
ความชุกของการติดเชื้อโรคหนองใน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
มณฑาทิพย์ ศรีวรรณ. หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
VIEW
    ล้าง
การสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้เดินทางจากประเทศคูเวตเพื่อเข้ารับการกักตัวที่ State Quarantine แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2563.
- จตุพร ทิพยทิฆัมพร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การประเมินระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562.
- จตุพร ทิพยทิฆัมพร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: อุบัติเหตุทางถนน -- ฉะเชิงเทรา -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม.
- แพรพรรณ ภูริบัญชา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โควิด-19 (โรค) 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิของประชาชน ในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.
- ยุภาพร ศรีจันทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเกิดจากหนอนพยาธิ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ

QUICK VIEW
 

 
รูปแบบการจัดจุดบริการเช็คสุขภาพด้วยตนเอง โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: การดูแลตนเอง -- วิจัย.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในแรงงานต่างด้าวเขตสุขภาพที่ 7 และ 8.
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. แรงงานต่างด้าว -- ไทย. 2. แรงงานต่างด้าว -- การควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การประเมินความเสี่ยงและพัฒนาข้อเสอนเชิงนโยบายต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน.
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: การหกล้มในผู้สูงอายุ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง.
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ค่าบริการทางการแพทย์.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
แนวความคิดการฝึกงานในหน้าที่ (On Job Training : OJT) เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. บุคลากร -- การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน). 2. การพัฒนาบุคลากร.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ค่าจ้าง -- บุคลากรปฏิบัติงานเสี่ยงภัย (โควิด-19)
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (29)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (13)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (21)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (48)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (50)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (13)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (25)
โรคและภัยสุขภาพ (4)
โรคไม่ติดต่อ (24)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (1)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 52
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14