สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
รายงานผลการวิเคราะห์การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.
พิชญ์สินี พุ่มเหรียญ. หมวดหนังสือ: การบริหาร
VIEW
การศึกษาการเจ็บป่วยจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาการป่วยเป็นผิวหนังอักเสบจากหมัดกัด (A study of Occupational Disease amoong Health Care Worker : Case study of Contact dermatitis Cause by Flea).
ลัดดา ธรรมการัณย์. หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
VIEW
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็ดไฟฟ้าของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดชลบุรี.
ลัดดา ธรรมการัณย์. หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
VIEW
    ล้าง
พลวัตของคุณภาพชีวิต และอาชีวอนามัยของนิคมโรคเรื้อนในประเทศไทย = Dynamic of Quality of life and Occupational Health of Leprosy Colonies in Thailand.
- อาจินต์ ชลพันธ์ุ.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.โรคเรื้อน -- คุณภาพชีวิต 2. อาชีวอนามัย -- ชุมชนผู้ป่วยโรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
The Association between Bone Mineral Density and Complete Blood Count in Postmenopausal Women: A Cross-sectional Study.
- Jirapong Leeyaphan.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. Blood Count 2.Menopausal Women.
- วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
Healthcare Resource Utilization and Healthcare Costs of COVID-19 Patients in A Tertiary Care Public Hospital : A Retrospective Cohort Study in Thailand.
- Jirapong Leeyaphan.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: Covid-19.
- วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
Effectiveness and Safety in Closed Mini -Transverse Incision with Hydro Dissection Technique in Carpal Tunnel Release: A Cadaveric Study.
- Jirapong Leeyaphan.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: Carpal Tunnel Syndrome.
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: การพยาบาลผู้ป่วย

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาคลินิก NCD Clinic Plus ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 = Factors Associated with Effectiveness of NCD Clinic Plus development in the health redion 4,2018.
- วุฒิศักดิ์ รักเดช.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดต่อ.
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 
ความชุกของเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยการใช้เทคโนโลยีเน็กซ์เจเนเรชั่น ซีเควนซิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง = Prevalence of HIV Drug Resistance by Next Generation Sequencing Technology in the Lower Northern Region.
- สุวรรณี กีรติวาสี.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- การดื้อยาต้านไวรัส
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
Clincal characteristics of patients hospitalized with coronavirus disease,Thailand.
- Wannarat A.Pongpirul.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. Corona virus 2.Covid-19
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการระบาดโรคโปลิโอ ในพื้นที่ชายแดน = Polio outbreak simulaion exercise in Thailand border areas.
- ชนินันท์ สนธิไชย
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โปลิโอ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โปลิโอ

QUICK VIEW
 

 
รายงานผลการศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ.2563.
- ศศภัสส์ โกมล.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โควิด-19 -- การบริหารจัดการ.
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธิภาพการจัดระบบบริการด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อยุุติปัญหาเอดส์ = Efficiecy of the HIV and STIs services system in community of end AIDS.
- นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. เอชไอวี -- การประเมินการให้บริการในชุมชน 2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การประเมินการให้บริการในชุมชน.
- วันที่เผยแพร่: 18/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (22)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (49)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (14)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (31)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (25)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (6)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 75
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14