สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ระยะแรกในห้องคลอด สถาบันบาราศนราดูร
- จตุพร วงศ์วัฒนากานต์ และประยูร พรหมทัต
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ภาวะเลือดออก
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการ ได้รับ วัคซี น ไวรัสตับอักเสบบี ใน กลุ่มผู้ มารับบริการ ชาย คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
- เอกชัย แดงสอาด และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสตับอัเสบ
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
Rapid method through routine data to evaluate real‑world vaccine effectiveness against coronavirus disease 2019 (COVID‑19) infection: lessons from Thailand
- Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
A Cluster of Coronavirus Disease (COVID-19) Cases Linked to a Restaurant during Early Local SARS-CoV-2 Transmission in Thailand
- Natthaprang Nittayasoot และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสโคโรนา, โควิท-19
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาความพร้อมการจัดบริการคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ที่สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แบบอัตโนมัติในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”
- อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: เครื่องวัด--ความวัดความดัน
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคในพื้นที่เขตเมือง
- ณัฐฐาวฎี อริยวงษ์เจริญ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: การสอบสวน--โรค
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานและรูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพและระบบการดูแลสุขภาพเพื่อการเข้าถึงการป้องกันและการดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ-สาวประเภทสอง
- มณฑินี วสันติอุปโภคากร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาผลการดำเนินโครงการตรวจเอชไอวีและรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันทีในทุกระดับซีดี 4 (Test and Treat)สำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และสาวประเภทสอง(TG)ในหน่วยบริการสาธารณสุขไทย
- มณฑินี วสันติอุปโภคากร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดพิจิตร Factors Associated with Preventive Behaviors of Alcohol Consumption Among Junior High School Students, Phichit Province
- ศราวุธ โภชนะสมบัติ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: แอลกอฮอล์
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การประเมินการปฏิบัติพ่นเคมีและการใช้สารเคมีของพนักานพ่นเคมี ในการกำจัดพาหะนำโรคขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเครือข่ายสุขภาพเขต 6 ปี 2560
- วรรณา ผลอ้อ และตนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: สารเคมี
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14