สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ลักษณะของผู้ป่วยวัณโรคและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในภาคเหนือตอนบน ปี 2005 - 2014
- เจริญศรี แซ่ตั้ง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: วัณโรคปอด
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การวิเคราะห์ระบบการติดตามการดำเนินงานเอดส์ ในกลุ่มประชากรหลัก ประเทศไทย
- พรทิพย์ เข็มเงิน
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: เอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-gamma Release Assay (IGRA)
- บุญเชิด กลัดพ่วง และ ชำนาญ ยุงไธสง, ผลิน กมลวัทน์ [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: วัณโรคดื้อยา -- การติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
วัณโรคและปัจจัยเสี่ยงบางประการในผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร = Tuberculosis and Risk factors Among Public Taxi drivers in Bangkok
- บุญเชิด กลัดพ่วง และ ชำนาญ ยุงไธสง [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: วัณโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค (ระยะครึ่งแผนฯ 3 ปี) ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2562
- บุญเชิด กลัดพ่วง และ จิรวัฒน์ วรสิงห์, ศิริประภา กอแก้ว
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: วัณโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาความไวต่อสารเคมีและสารเสริมฤทธิ์ของยุงลาย Aedes aegypti ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 Susceptibility of Aedes aegypti to insecticide and effect of synergist in Thailand in 2019
- ขนิษฐา ปานแก้ว และ บุษราคัม สินาคม, พรพิมล ประดิษฐ์, บุญเสริม อ่วมอ่อง [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม 2. การควบคุมยุงลาย
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ประสิทธิภาพของสารกำจัดลูกน้ำ เทมีฟอส ไดฟูเบนซูรอน และแบคทีเรียควบคุมลูกน้ำชนิดบีทีไอ เพื่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) ในภาคสนาม
- ขนิษฐา ปานแก้ว
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม 2.สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีฟอส
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ความครอบคลุมการกระจายมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (LLINs) ต่อการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย
- เจิดสุดา กาญจนสุวรรณ และ ศิริพร ยงชัยตระกูล, สุรวดี กิจการ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.มาลาเรีย,ไข้ -- การป้องกันควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อเอชไอวีดื้อยาในประเทศไทย 2553 Surveillance of HIV-1 Antiretroviral Drug Resistant Strains in Thailand in 2010 การเฝ้าระวัง
- สุรพล เกาะเรียนอุดม
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- การรักษาด้วยยา
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
การประเมินวิธี Partec Single-Platform Volumetric CyFlow Counter System ในการตรวจหาค่าร้อยละค่าสัมบูรณ์ของเซลล์ลิมโฟซัยท์ชนิด CD4 จากห้องปฏิบัติการหลายแห่งในประเทศไทย
- สุรพล เกาะเรียนอุดม และ ศักดิ์ชัย เดชตรัยรัตน์[ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. เอชไอวี -- การรักษาด้วยยา 2.เอดส์ -- การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14