ลงชื่อเข้าใช้งาน

การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2560-2562 (Evaluation clinic NCD to quantitative Health Region 1)

- นพพร ศรีผัด และ นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง, เกษณี คำจันทร์, อำนาจ เมืองแก้ว
- หัวเรื่อง: 1.โรคไม่ติดต่อ 2. โรคไม่ติดต่อ -- การให้บริการทางคลีนิค
- วันที่เผยแพร่: 27/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

เลขทะเบียน : 100341
ชื่อเรื่อง : การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2560-2562 (Evaluation clinic NCD to quantitative Health Region 1)
ชื่อผู้แต่ง : นพพร ศรีผัด และ นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง, เกษณี คำจันทร์, อำนาจ เมืองแก้ว
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค, 2563
จำนวนหน้า: 52 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA110 น111ก 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 27/06/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract