สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
รายงานผลการวิเคราะห์การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.
พิชญ์สินี พุ่มเหรียญ. หมวดหนังสือ: การบริหาร
VIEW
การศึกษาการเจ็บป่วยจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาการป่วยเป็นผิวหนังอักเสบจากหมัดกัด (A study of Occupational Disease amoong Health Care Worker : Case study of Contact dermatitis Cause by Flea).
ลัดดา ธรรมการัณย์. หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
VIEW
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็ดไฟฟ้าของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดชลบุรี.
ลัดดา ธรรมการัณย์. หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
VIEW
    ล้าง
ผลการพัฒนาผู้มารับบริการด้วยการประยุทต์ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเลิกบุหรี่ ณ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ จังหวัดนครราชสีมา.
- เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศซรษฐ์ [ผู้แต่งร่วม ชาลิดา โสรัตน์]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การเลิกบุหรี่
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 
การเฝ้าระวังยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในพื้นที่สวนยางพาราจังหวัดเลยปี 2555
- สุพรรณ สายหลักคำ และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุง -- การควบคุม -- วิจัย 2.มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม 3. ยุง -- ไทย -- จังหวัดเลย
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและการป้องกันโรคเอดส์ ในกลุ่มชายที่มีความสัมพันธ์กับชาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
- พรรณธนัฐ โปฎก
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม -- วิจัย 2. โรคเอดส์ -- พฤติกรรม -- ชายรักชาย
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. 2559.
- วิชาญ ปาวัน และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การสื่อสารภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค -- วิจัย 2. พฤติกรรมการรับข่าวสารสุขภาพ -- บุคลากรกรมควบคุมโรค
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำของจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis var.israelensis สำเร็จรูปชนิดเม็ดในห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี.
- อนุสรณ์ ภวภูตานนท์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ลูกน้ำ -- การควบคุม 2. thuringiensis var.israelensis. 3. ยุงลาย -- การควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น.
- ประจบ ศรีวงษ์ และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การเบิกจ่ายเงิน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น.
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การประเมินโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ช่วงระหว่างดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 - 2556.
- ผาสุข ญาณสมบัติ [ผู้แต่งร่วม เชษฐกฤติ ดาราพงศ์]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคพิษสุนัขบ้า -- การป้องกันและควบคุม 2. โรคพิษสุนัขบ้า -- การประเมิน -- ภาคตะวันออก
- วันที่เผยแพร่: 18/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี สำหรับผู้ต้องขังชายในเรือนจำ 3 แห่ง จังหวัดเชียงราย, ขอนแก่น และอุดรธานี (พ.ศ.2551 - 2553).
- เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ [ผู้แต่งร่วม ภัทรษราณี ชนะแก้ว]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. เอวไอวี -- การป้องกันและควบคุม -- ผู้ต้องขังชาย 2. เอชไอวี -- การรักษา -- ผู้ต้องขังชาย
- วันที่เผยแพร่: 17/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.
- วิวรรธน์ มุ่งเขตกลาง [ผู้แต่งร่วม สมาพร โสภาจิตร์]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- ผู้สูงอายุ -- การคัดกรอง 2. วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 17/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 
สาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค ระหว่างการรักษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2552 - 2553.
- วิวรรธน์ มุ่งเขตกลาง [ผู้แต่งร่วม ปวีณา จังภูเขียว, กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การตาย
- วันที่เผยแพร่: 17/10/2560
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (22)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (49)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (14)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (31)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (25)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (6)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 75
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14