ลงชื่อเข้าใช้งาน

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เขตสุขภาพที่ 4 ประเทศไทย, กันยายน - ธันวาคมื 2559.

- นวลปราง ประทุมศรี
- หัวเรื่อง: 1. ไวรัสซิกา -- การระบาด -- ไทย 2. ไวรัสซิกา -- การป้องกันและควบคุม 3. การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- วันที่เผยแพร่: 13/12/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

เลขทะเบียน : 100163
ชื่อเรื่อง : การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เขตสุขภาพที่ 4 ประเทศไทย, กันยายน - ธันวาคมื 2559.
ชื่อผู้แต่ง : นวลปราง ประทุมศรี
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สระบุรี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4, 2559.
จำนวนหน้า: 77 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC195 น329ก 2559
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2559
วันที่เผยแพร่: 13/12/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract