ลงชื่อเข้าใช้งาน

ประสิทธิผลของการสร้างเครือข่ายภาคเอกชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมอร์สในผู้เดินทางจากประเทศแถบตะวันออกกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร

- นภัทร วัชราภรณ์ และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: 1. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2. โรคเมอร์ส
- วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

เลขทะเบียน : 100161
ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการสร้างเครือข่ายภาคเอกชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเมอร์สในผู้เดินทางจากประเทศแถบตะวันออกกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง : นภัทร วัชราภรณ์ และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, 2559 [2561]
จำนวนหน้า: 74 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WF140 น195ป 2559[2561]
ที่เก็บ: ห้องสมุดกรมควบคุมโรค
ปีที่พิมพ์: 2559
วันที่เผยแพร่: 13/03/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract