สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มิใช่สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ.2542-2551
ธัญญาภรณ์ อีเวิส หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
VIEW
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
รุจิรา เลิศพร้อม. หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง
VIEW
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
รัชนีกร กุญแจทอง. หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ
VIEW
    ล้าง
สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2560-2563.
- วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษาด้วยยา. 2. วัณโรค -- การดื้อยา.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
คู่มือการป้องกันวัณโรคดื้อยาหลายขนานสำหรับพยาบาลในสถานพยาบาลและชุมชน.
- วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. วัณโรค -- การรักษาด้วยยา. 2. วัณโรค -- การดื้อยา.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย ผลของการประเมินสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายพอร์ตเอ.
- พัชรี ศรีธัญรัตน์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ -- วิจัย. 2. การใช้หลอดสวน -- วิจัย
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: การพยาบาลผู้ป่วย

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกที่มีผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับตำบล เขตสุขภาพที่ 2.
- วรวิทย์ ติดเทียน.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก,โรค
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ : The Development information teehnology system communicates disease surveillance.
- กมล พจชนะ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคติดต่อ -- การเฝ้าระวัง. 2. โรคติดต่อ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร.
- สุทธิพร เทรูยา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การรักษา. 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- การบริหารการพยาบาล.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
การประยุกต์ใช้กับดักไข่ยุง ( LeO-Trap) เพื่อลดความหนาแน่นของยุงลาย ในพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา.
- ชูศักดิ์ โมดิโต.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุงลาย -- การควบคุม. 2. ไข่ยุงลาย -- การควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต้นแบบ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์.
- จันทกานต์ วลัยเสถียร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: พิษสุนัขบ้า,โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแกนนำชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์.
- จันทกานต์ วลัยเสถียร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: พิษสุนัขบ้า,โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
- ทัศนีย์ งามเชื้อ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การควบคุมภายใน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (29)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (13)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (21)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (48)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (50)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (13)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (26)
โรคและภัยสุขภาพ (4)
โรคไม่ติดต่อ (24)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (1)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 53
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14