สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ความรู้ ทัศนคติ การยอมรับปฏิบัติ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย
- วาที สิทธิ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคตับอักเสบ
- วันที่เผยแพร่: 19/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาเชิงประเมินระบบป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับอำเภอในภาคเหนือของประเทศไทย 2562
- นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 19/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 
กระบวนการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การตรวจสอบภายใน
- วันที่เผยแพร่: 19/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้าน โดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม
- จิราภรณ์ เสวะนา, บุษราคัม สินาคม และบุญเสริม อ่วมอ่อง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก,โรค
- วันที่เผยแพร่: 16/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การเปรียบเทียบวิธีการเฝ้าระวังยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
- จิราภรณ์ เสวะนา, บุษราคัม สินาคม และบุญเสริม อ่วมอ่อง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก
- วันที่เผยแพร่: 16/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาดัชนีชีวภาพ (แมงกานีส สารหนู ไทโอไซยาเนต) ในประชาชนพื้นที่รอบเหมืองทองคาเพื่อหาความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
- นางสาวณราวดี ชินราช, นายประหยัด เคนโยธา, นางสาวญาณิศา ศรีใส
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: แมงกานีส
- วันที่เผยแพร่: 16/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยเจาะคอ ต่อการปฏิบัติของผู้ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
- สมพร พงศ์ชู
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: ผู้ป่วย--การดูแล
- วันที่เผยแพร่: 16/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาเชิงประเมินระบบป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับอำเภอในภาคเหนือของประเทศไทย 2562
- นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 16/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 
วิเคราะห์กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562)
- สกุณา อยู่ดี
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การบริหาร--การวางแผน
- วันที่เผยแพร่: 16/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
TRAVEL PROFILE AND PURPOSE OF PEOPLE GETTING YELLOW FEVER VACCINE AT TRAVEL CLINICS
- SIRIRAK THANASAKULPRASERT
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ัํYello fever
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14