สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกรุงเทพมหานคร Evaluation of the coronavirus disease 2019 surveillance system in Bangkok
- นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: โรคติดเชื้อ--การประเมิน
- วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มแรงงานต่างด้าว ในเขตเมือง
- นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: โรคติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ในสถานบริการสุขภาพ
- นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์, นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: สุขภาพ--สาธารณสุข
- วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการสอบสวนการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 16 เมษายน 2563
- นาธาน กุลภัทรเวท
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 05/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็ดไฟฟ้าของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดชลบุรี.
- ลัดดา ธรรมการัณย์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า -- แง่สุขภาพ. 2.สนามแม่เหล็กไฟฟ้า -- แง่สิ่งแวดล้อม.
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาการเจ็บป่วยจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาการป่วยเป็นผิวหนังอักเสบจากหมัดกัด (A study of Occupational Disease amoong Health Care Worker : Case study of Contact dermatitis Cause by Flea).
- ลัดดา ธรรมการัณย์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. อนามัยและสิ่งแวดล้อม -- โรงพยาบาล. 2.การบริหารจัดการสุขาภิบาลโรงพยาบาล.
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
รายงานผลการวิเคราะห์การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.
- พิชญ์สินี พุ่มเหรียญ.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน -- บุคลากรกรมควบคุมโรค. 2.การวัดผลงาน.
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาหลักสูตรอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Development of occupational health and safety training Course for migrant worker volunteers through Cooperative learning technique)
- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1.อาชีวอนามัย -- แรงงานต่างด้าว. 2. สุขภาพ -- แรงงานต่างด้าว
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (Development of return to woek management model).
- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: ผู้ปวย -- การประเมิน
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของหน่วยงานบริการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (Health Faclities quality assurance system development to prevent and control SARS-CoV-2 for health workers)
- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โควิด-19 -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14