สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ผลงานวิชาการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน =
- อังคณา แซ่เจ็ง
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. มาลาเรีย,ไข้ -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ. 2. มาลาเรีย,ไข้ -- การตรวจเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์.
- วันที่เผยแพร่: 03/10/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ผลงานวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ชุดตรวจ Fluorescent Spot Test เพื่อคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สำหรับผู้ป่วยมาลาเรียในสถานบริการสาธารณสุขห่างไกล ภาคเหนือประเทสไทย.
- อังคณา แซ่เจ็ง.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.มาลาเรีย,โรค -- การป้องกันและควบคุม. 2.มาลาเรีย,โรค -- การตรวจโดย Fluorescent Spot Test.
- วันที่เผยแพร่: 18/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย การประเมินผลการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค ประจำปี 2560.
- ภูโมกข์ อัมพวา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง. 2.พฤติกรรมสุขภาพ -- ประชาชน.
- วันที่เผยแพร่: 18/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา.
- ภูโมกข์ อัมพวา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 18/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัย การเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานบริการหญิง จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2561.
- ภูโมกข์ อัมพวา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การป้องกันและควบคุม. 2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- พฤติการการติดเชื้อ.
- วันที่เผยแพร่: 18/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการติดตาม ควบคุมกำกับ เขตบริการสุขภาพที่ 4.
- ทนุบูรณ์ กองจินดา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.เว็บแอพพลิเคชั่น -- การพัฒนา -- เขตบริการสุขภาพที่4. 2.การจัดการฐานข้อมูล -- เชตบริการสุขภาพที่ 4.
- วันที่เผยแพร่: 18/06/2563
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
เอกสารประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานวิชาการเรื่อง การนำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม Version 5.0 มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค.
- อังคณา ปานะพันธ์ุ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การบริหารงานบุคคล -- ฐานข้อมูล. 2.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บุคลากรกรมควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาต้นทุนรายกิจกรรมสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 12 แห่ง.
- โกวิทย์ บุญมีพงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: อนามัยสิ่งแวดล้อม -- โรงพยาบาล
- วันที่เผยแพร่: 18/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
การสร้างรูปแบบสมการโครงสร้างในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะวิฤติน้ำมันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.
- ณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.อนามัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล. 2.การควบคุมอนามัยสิ่งแวดล้อม.
- วันที่เผยแพร่: 17/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษาผลการวิจัยเรื่อง
- กนกพร เมืองชนะ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1.เอชไอวี -- การรักษาด้วยยา 2.เอชไอวี -- การรักษาด้วยยาProtease Inhibitors
- วันที่เผยแพร่: 17/06/2563
หมวดหนังสือ: เภสัชกรรม

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14