สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนไทย ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปี 2563.
- เบญจมาศ อุนรัตน์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรค -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในสถานศึกษาต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9.
- เบญจมาศ อุนรัตน์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคพยาธิใบไม้ตับ -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ

QUICK VIEW
 

 
โปรแกรมต้นแบบ ระบบข้อมูลและติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานเฝ้าระวังและทีมสอบสวนโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวักนครราชสีมา ปี พ.ศ.2563.
- อภิรัตน์ โสกำปัง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ -- ระบบข้อมูล 2. โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 9 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Development of communnicable disease control unit at district level of health region 9 during coronavirus disease 2019 pandemic.
- อภิรัตน์ โสกำปัง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. โควิด-19 (โรค) 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัย การพัฒนาระบบห้องติดตามสถานการณ์และการขับเคลื่อนเครืยข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ระบบกล้องโมรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
- วัชรชัย ครองใจ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ความปลอดภัยบนท้องถนน. 2. อุบัติเหตุจากการจราจร.
- วันที่เผยแพร่: 11/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 
แหล่งกำเนิด การแพร่ระบาด และความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).
- อรพิรุฬห์ ยุรชัย.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โควิด-19(โรค) 2. ไวรัสโคโรนา 2019 -- การแพร่ระบาด
- วันที่เผยแพร่: 11/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
- อรพิรุฬห์ ยุรชัย.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. พิษสุนัขบ้,โรค. 2. พิษสุนัขบ้,โรค -- วัคซีน.
- วันที่เผยแพร่: 11/01/2566
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
การพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จังหวัดนครราชสีมา.
- อินท์ฉัตร สุขเกษม
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: มลพิษทางอากาศ.
- วันที่เผยแพร่: 11/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดแบบกายภาพผสมสารสกัดบัวบก : The development of physical sunscreen formulation containing centella asiatica extract.
- รัชนี วัฒนเรื่องรอง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. ครีมกันแดด. 2. ครีมกันแดด -- การผสมสารสกัดบัวบก.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะราย Dexamethazone Eye Drop สูตรปราศจากสารกันบูดด้วยไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี : Stability study of non preservative dexamethazone eye drop extemporaneous preparationsby high performance liquid chromatography.
- รัชนี วัฒนเรื่องรอง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: ยาหยอดตา
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14