สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มิใช่สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ.2542-2551
ธัญญาภรณ์ อีเวิส หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
VIEW
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
รุจิรา เลิศพร้อม. หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง
VIEW
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
รัชนีกร กุญแจทอง. หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ
VIEW
    ล้าง
Zika virus disease comparing children and adults in a dengue-endemic setting.
- Jurai Wongsawat.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: Zika Virus Infection.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
Serological differences after acute zika virus infections between children and adults: implication for use of a serological test.
- Jurai Wongsawat.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: Zika.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2560-2564.
- บุษบัน เชื้ออินทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. โรค -- การป้องกันและควบคุม 2. โรค -- แผนการดำเนินงาน
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
Effectiveness of enhancement strategy for new case findings at district level and impact on sustainable leprosy elimination and leprosy-free thailand.
- Boosbun Chua-intra.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: LEPROSY
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
60 ปี ราชประชาสมาสัยกับความสำเร็จของการกำจัดโรคเรื้อนตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ.2500-2563.
- บุษบัน เชื้ออินทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนไทย ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปี 2563.
- เบญจมาศ อุนรัตน์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรค -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในสถานศึกษาต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9.
- เบญจมาศ อุนรัตน์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคพยาธิใบไม้ตับ -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ

QUICK VIEW
 

 
โปรแกรมต้นแบบ ระบบข้อมูลและติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานเฝ้าระวังและทีมสอบสวนโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวักนครราชสีมา ปี พ.ศ.2563.
- อภิรัตน์ โสกำปัง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ -- ระบบข้อมูล 2. โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 9 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Development of communnicable disease control unit at district level of health region 9 during coronavirus disease 2019 pandemic.
- อภิรัตน์ โสกำปัง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. โควิด-19 (โรค) 2. การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: ไวรัสโคโรนา, โควิค-19

QUICK VIEW
 

 
รายงานวิจัย การพัฒนาระบบห้องติดตามสถานการณ์และการขับเคลื่อนเครืยข่ายความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ระบบกล้องโมรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
- วัชรชัย ครองใจ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ความปลอดภัยบนท้องถนน. 2. อุบัติเหตุจากการจราจร.
- วันที่เผยแพร่: 11/01/2566
หมวดหนังสือ: การบาดเจ็บและจมน้ำ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (2)
การบริหาร (29)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (13)
พิษสุนัขบ้า (7)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (21)
หนอนพยาธิ (5)
อื่นๆ (48)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (50)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (23)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (13)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (26)
โรคและภัยสุขภาพ (4)
โรคไม่ติดต่อ (24)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (1)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (8)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 53
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14