สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ความชุกโรคหนอนพยาธิในประชาชน และโฮสต์กึ่งกลางในสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- คำพล แสงแก้ว, อรนาถ วัฒนวงษ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: หนอนพยาธิ(โรค) -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
หมวดหนังสือ: หนอนพยาธิ

QUICK VIEW
 

 
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส โดยใช้หลักการทางระบาดวิทยาและการทำประชาสังคมในชุมชน
- นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า, สัตวแพทย์หญิงวิมวิการ์ ศักดิ์ชัยนานนท์
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคฉี่หนู
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- พรพิทักษ์ พันธ์หล้า, พิรุณ ชินสอน
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: พิษสุนัขบ้า,โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
หมวดหนังสือ: พิษสุนัขบ้า

QUICK VIEW
 

 
รายงานการสารวจพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลของประชาชนที่ส่งผลต่อ การเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) เขตสุขภาพที่ 8
- เนื้อทิพย์ หมู่มาก, ณัฐิยา ไกยนารถ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 
รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข
- เนื้อทิพย์ หมู่มาก, ศริญญา ชาญสุข, ณัฐิยา ไกยนารถ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

QUICK VIEW
 

 
“บทบาททีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและการควบคุมโรคไข้เลือดออกขั้นต้น: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 2” Roles of Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) for initial dengue fever control: Case study in the 2nd Health Region
- นางอุษารัตน์ ติดเทียน
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 11/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ของประชาชนไทย ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2561
- นางสาวบุญรักษา วิทยาคม, นายอดุลย์ ฉายพงษ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคและภัยสุขภาพ
- วันที่เผยแพร่: 11/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรณีศึกษา
- นางสาวสุรางค์พิมล ตันติสุขารมย์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.คอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์ความคุ้มค่า
- วันที่เผยแพร่: 11/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิต ของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ Factors Associated with Causes of Death in Patient with Tuberculosis in Prisons
- นายจิรวัฒน์ วรสิงห์, นายปรมัติ ศักดิ์แสน,นางผลิน กมลวัทน์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: วัณโรค
- วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
หมวดหนังสือ: วัณโรค

QUICK VIEW
 

 
การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกรุงเทพมหานคร Evaluation of the coronavirus disease 2019 surveillance system in Bangkok
- นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: โรคติดเชื้อ--การประเมิน
- วันที่เผยแพร่: 10/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14