ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการสารวจพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลของประชาชนที่ส่งผลต่อ การเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) เขตสุขภาพที่ 8

- เนื้อทิพย์ หมู่มาก, ณัฐิยา ไกยนารถ
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

เลขทะเบียน : 100467
ชื่อเรื่อง : รายงานการสารวจพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลของประชาชนที่ส่งผลต่อ การเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) เขตสุขภาพที่ 8
ชื่อผู้แต่ง : เนื้อทิพย์ หมู่มาก, ณัฐิยา ไกยนารถ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
จำนวนหน้า: 58 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] RA421 น882ร 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2563
วันที่เผยแพร่: 12/10/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article