ลงชื่อเข้าใช้งาน

ผลของโปรแกรมลดการบริโภคเค็มในกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 7

- กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: ความดันโลหิตสูง
- วันที่เผยแพร่: 18/03/2567
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

เลขทะเบียน : 100510
ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมลดการบริโภคเค็มในกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 7
ชื่อผู้แต่ง : กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
จำนวนหน้า: 152 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] RC685.H93 ก173ผ 2566
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 18/03/2567
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract