ลงชื่อเข้าใช้งาน

การเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-EIA กลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ ในประเทศไทย พ.ศ. 2559

- นิรมล ปัญสุวรรณ, นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง, สุปิยา จันทรมณีและ วัชรพล สีนอ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100509
ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-EIA กลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ ในประเทศไทย พ.ศ. 2559
ชื่อผู้แต่ง : นิรมล ปัญสุวรรณ, นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง, สุปิยา จันทรมณีและ วัชรพล สีนอ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการ
สำนักพิมพ์ : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนหน้า: 47 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503 น645ก 2559
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2559
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article