ลงชื่อเข้าใช้งาน

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของเกษตรกร เขตสุขภาพที่ 1

- ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ ,วราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล และประภัสสร สุวรรณบงกช
- หัวเรื่อง: แอนไซม์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100508
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของเกษตรกร เขตสุขภาพที่ 1
ชื่อผู้แต่ง : ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ ,วราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล และประภัสสร สุวรรณบงกช
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 71 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] QP601 ช489ป 2566
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract