ลงชื่อเข้าใช้งาน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มสาวประเภทสอง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

- สุปิยา จันทรมณี และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100506
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มสาวประเภทสอง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
ชื่อผู้แต่ง : สุปิยา จันทรมณี และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 68 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503 ส825ป 2561
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2561
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract