ลงชื่อเข้าใช้งาน

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการ ได้รับ วัคซี น ไวรัสตับอักเสบบี ใน กลุ่มผู้ มารับบริการ ชาย คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

- เอกชัย แดงสอาด และคนอื่นๆ
- หัวเรื่อง: ไวรัสตับอัเสบ
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100500
ชื่อเรื่อง : ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการ ได้รับ วัคซี น ไวรัสตับอักเสบบี ใน กลุ่มผู้ มารับบริการ ชาย คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่ง : เอกชัย แดงสอาด และคนอื่นๆ
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กองโรคเ อดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 60 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] QR201 อ873ค 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract