ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้อีเลิร์นเรื่องเอชไอวี/เอดสฺ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำเพื่อเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ในรูปแบบการเรียนออนไลน์.

- นุชนารถ แก้วดำเกิง.
- หัวเรื่อง: 1.เอชไอวี -- การเรียนการสอน. 2.เอดส์ -- กลุ่มชายรักชาย.
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100449
ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้อีเลิร์นเรื่องเอชไอวี/เอดสฺ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำเพื่อเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ในรูปแบบการเรียนออนไลน์.
ชื่อผู้แต่ง : นุชนารถ แก้วดำเกิง.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 110 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503.6 ร826ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract