ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของหน่วยงานบริการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (Health Faclities quality assurance system development to prevent and control SARS-CoV-2 for health workers)

- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- หัวเรื่อง: โควิด-19 -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เลขทะเบียน : 100452
ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของหน่วยงานบริการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (Health Faclities quality assurance system development to prevent and control SARS-CoV-2 for health workers)
ชื่อผู้แต่ง : อรพันธ์ อันติมานนท์.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 104 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC506 อ245ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract