ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็ดไฟฟ้าของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดชลบุรี.

- ลัดดา ธรรมการัณย์.
- หัวเรื่อง: 1. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า -- แง่สุขภาพ. 2.สนามแม่เหล็กไฟฟ้า -- แง่สิ่งแวดล้อม.
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100457
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็ดไฟฟ้าของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดชลบุรี.
ชื่อผู้แต่ง : ลัดดา ธรรมการัณย์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 41 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] W1 ล288ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract