ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดบริการเพร็พ (PeEP) ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในระบบบริการสาธารณสุข.

- นุชนารถ แก้วดำเกิง.
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100451
ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดบริการเพร็พ (PeEP) ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในระบบบริการสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่ง : นุชนารถ แก้วดำเกิง.
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 83 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503.6 น826ก 2565.
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract