ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษาการเจ็บป่วยจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาการป่วยเป็นผิวหนังอักเสบจากหมัดกัด (A study of Occupational Disease amoong Health Care Worker : Case study of Contact dermatitis Cause by Flea).

- ลัดดา ธรรมการัณย์.
- หัวเรื่อง: 1. อนามัยและสิ่งแวดล้อม -- โรงพยาบาล. 2.การบริหารจัดการสุขาภิบาลโรงพยาบาล.
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียน : 100456
ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเจ็บป่วยจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาการป่วยเป็นผิวหนังอักเสบจากหมัดกัด (A study of Occupational Disease amoong Health Care Worker : Case study of Contact dermatitis Cause by Flea).
ชื่อผู้แต่ง : ลัดดา ธรรมการัณย์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 58 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WX165 ล288ก 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract