สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออก
- นภักสรณ์ บงจภร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ไข้เลือดออก,โรค 2.ยุงลายพาหะนำโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาความไวต่อสารเคมีและสารเสริมฤทธิ์ของยุงลาย Aedes aegypti ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 Susceptibility of Aedes aegypti to insecticide and effect of synergist in Thailand in 2019
- ขนิษฐา ปานแก้ว และ บุษราคัม สินาคม, พรพิมล ประดิษฐ์, บุญเสริม อ่วมอ่อง [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม 2. การควบคุมยุงลาย
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ประสิทธิภาพของสารกำจัดลูกน้ำ เทมีฟอส ไดฟูเบนซูรอน และแบคทีเรียควบคุมลูกน้ำชนิดบีทีไอ เพื่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) ในภาคสนาม
- ขนิษฐา ปานแก้ว
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม 2.สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย เทมีฟอส
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ความครอบคลุมการกระจายมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (LLINs) ต่อการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย
- เจิดสุดา กาญจนสุวรรณ และ ศิริพร ยงชัยตระกูล, สุรวดี กิจการ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.มาลาเรีย,ไข้ -- การป้องกันควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อชิคุนกุนยาในหมู่บ้านที่มีการระบาดซ้้า อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 - 2558
- พัชนี นัครา และ สุวิช ธรรมปาโล, สุมาศ ลอยเมฆ [ผู้แต่งรวม]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคไข้ปวดข้อยุงลาย -- การติดเชื้อ
- วันที่เผยแพร่: 23/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทบาทของยุงชนิดต่างๆ และพฤติกรรมเสี่ยงของยุงที่ส่งเสริมในการเป็นพาหะนำโรคอาร์โบไวรัส จากกรณีศึกษาในพื้นที่ระบาดโรคชิคุนกุนยาสายพันธุ์แอฟริกันในประเทศไทย พ.ศ.2551 - 2552.
- ปิติ มงคลางกูร และ คนึงนิจ คงพ่วง, นพรัตน์ มงคลางกูร [ผู้เขีนยร่วม].
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุง -- พาหะนำโรค. 2. ชิคุนกุนยา(โรค) -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 21/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
จาก..กรณีการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มแรงงานไทยจากสาธารณรัฐแอฟริกากลางสู่ ...มาตรการ ณ ด่านควบคุมดรคติดต่อระหว่างประเทศ และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว.
- ชาโล สาณศิลปิน และคนอื่นๆ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.มาลาเรีย -- กลุ่มแรงงาน -- ไทย 2.มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 20/01/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
Outbreak investigation of dengue with unusual manifestation, ratchaburi province, thailand, mareh 2012.
- Thanawadee Thantithaveewat.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. Dengue -- Disease investigation. 2. Dengue.
- วันที่เผยแพร่: 06/09/2564
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย = Spatial correlation and spot analysis of dengue hemorrhagic fever in thailand.
- ปณิธี ธัมมวิจยะ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย [ร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 31/08/2564
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารทีมีฟอส ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ปี 2558= The susceptibility on Temephos of Aedes aegypti Larva in the Lower part of Northern, Thailand 2015.
- นิธิพัฒน์ มีโภคสม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ลูกน้ำยุงลาย -- ไทย -- ภาคเหนือตอนล่าง. 2.การควบคุมยุง -- วิจัย. 3.ทรายทีมีฟอส.
- วันที่เผยแพร่: 21/12/2563
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
การบริหาร (22)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (2)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
พิษสุนัขบ้า (3)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (17)
อื่นๆ (46)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (5)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (45)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (54)
โรคติดต่อทั่วไป (19)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (48)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (11)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (22)
โรคไม่ติดต่อ (24)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (2)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2022 67
2021 15
2020 39
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14