สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีโมซอยเป็นตัววัดผลในการทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมต่อยาในหลอดทดลอง.
- รุจิรา เลิศพร้อม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การดื้อยา. 2. มาลาเรีย. 3.ยาต้านมาลาเรีย.
- วันที่เผยแพร่: 19/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การสอบสวนโรคมาลาเรีย ชนิด Plasmodium knowlesi รายแรก จจังหวัดสระบุรี เดือนมิถุนายน 2560.
- รุจิรา เลิศพร้อม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: มาลาเรีย,โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
แนวทางเชิงกลยุทธ์การพัฒนานาคาโมเดลสำหรับการจัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาคา และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับตำบลนาคา.
- สุริโย ชูจันทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: มาลาเรีย -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 16/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การประเมินการบังคับใช้กฏหมายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในประเทสไทย : กรณีศึกษาการบังคับใช้กฏหมายที่ดี.
- สุริโย ชูจันทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม. 2. ยุงลาย -- การป้องกันและควบคุม -- กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกที่มีผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงในระดับตำบล เขตสุขภาพที่ 2.
- วรวิทย์ ติดเทียน.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก,โรค
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การประยุกต์ใช้กับดักไข่ยุง ( LeO-Trap) เพื่อลดความหนาแน่นของยุงลาย ในพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา.
- ชูศักดิ์ โมดิโต.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ยุงลาย -- การควบคุม. 2. ไข่ยุงลาย -- การควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
Zika virus disease comparing children and adults in a dengue-endemic setting.
- Jurai Wongsawat.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: Zika Virus Infection.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
Serological differences after acute zika virus infections between children and adults: implication for use of a serological test.
- Jurai Wongsawat.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: Zika.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลวิเชียรบุรี โดยการประยุกต์ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและฐานข้อมูลทะเบียนระบบสุขภาพ.
- พรสุรางค์ ราชภักดี.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 23/11/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออก
- นภักสรณ์ บงจภร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ไข้เลือดออก,โรค 2.ยุงลายพาหะนำโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14