ลงชื่อเข้าใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออก

- นภักสรณ์ บงจภร
- หัวเรื่อง: 1.ไข้เลือดออก,โรค 2.ยุงลายพาหะนำโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

เลขทะเบียน : 100333
ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนาโรคไข้เลือดออก
ชื่อผู้แต่ง : นภักสรณ์ บงจภร
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค, 2563
จำนวนหน้า: 63 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC528 น151ผ 2563
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract