สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานผลการวิเคราะห์การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.
- พิชญ์สินี พุ่มเหรียญ.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน -- บุคลากรกรมควบคุมโรค. 2.การวัดผลงาน.
- วันที่เผยแพร่: 25/07/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง.
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ค่าบริการทางการแพทย์.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
แนวความคิดการฝึกงานในหน้าที่ (On Job Training : OJT) เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. บุคลากร -- การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน). 2. การพัฒนาบุคลากร.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)
- วรรณวิมล พูลสุวรรณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ค่าจ้าง -- บุคลากรปฏิบัติงานเสี่ยงภัย (โควิด-19)
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
- ทัศนีย์ งามเชื้อ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การควบคุมภายใน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
รายงานผลการศึกษาการจัดทำแบบประเมินค่างาน ตำแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา.
- วิศรุต วงษ์สัตย์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. การประเมินผลงาน 2.การวิเคราะห์งาน.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค.
- วิศรุต วงษ์สัตย์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างอัตรากำลัง -- กรมควบคุมโรค
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562.
- วิศรุต วงษ์สัตย์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ข้าราชการพลเรือน -- ตำแหน่ง -- กรมควบคุมโรค 2. การจัดโครงสร้างภายใน -- กรมควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด (Development of a High-Performance Organization Model in disease Prevention and control at provincial level)
- วิรัช ประวันเตา
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรค -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้ องกันควบคุมโรคสา หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Development of National Quality Award Guidelines in Disease Control for Local Government Organizations.)
- วิรัช ประวันเตา
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.โรค -- การป้องกันควบคุมโรค 2.การป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14