สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การพัฒนารูปแบบองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด (Development of a High-Performance Organization Model in disease Prevention and control at provincial level)
- วิรัช ประวันเตา
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรค -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้ องกันควบคุมโรคสา หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Development of National Quality Award Guidelines in Disease Control for Local Government Organizations.)
- วิรัช ประวันเตา
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.โรค -- การป้องกันควบคุมโรค 2.การป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Model development of criteria for strengthening disease control in district level by using the concept of new public management)
- วิรัช ประวันเตา
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. โรคติดต่อ -- นโยบายของรัฐ 2.การบริหารจัดการท้องถิ่น
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดจุดยืน การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกระบวนการ Strategic Foresight
- ภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.โรค -- การป้องกันและควบคุม 2.ภัยสุขภาพ -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข (Happy MoPH) The study of the Policy-driven process on Happy Ministry of Public Health Project (Happy MoPH)
- ภาวิณี ธนกิจไพบูลย์ และ ธิติภัทร คูหา, จิราพร อิทธิชัยวัฒนา [ผู้แต่งร่วม]
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การป้องกันควบคุมโรค -- นโยบายของรัฐ
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
ภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : มุมมองประชาชนไทย ประจำปี 2561
- นิรันตา ไชยพาน
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: กรมควบคุมโรค -- การบริหาร
- วันที่เผยแพร่: 24/06/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
แนวทางการบันทึกและตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.
- สุภารัช เนื่องขันขวา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.การคลัง -- การบริหาร. 2.ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางภารกิจของหน่วยงาน สังกัคกรมควบคุมโรค.
- อนงนาฏ มโนภิรมย์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.กรมควบคุมโรค -- การบริหาร. 2.กองโรคติดต่อทั่วไป -- การบริหาร.
- วันที่เผยแพร่: 18/12/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2557 (ฉบับแก้ไข).
- นิภา วรรณพิณ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การควบคุมต้นทุน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
- วันที่เผยแพร่: 17/12/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 
ประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานในโครงการประชุมอบรมสัมมนาปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา= the evaluation of payment inoperating statement from projects in thefiscal year 2018 by the office of disease prevention and c
- คนึงพร สวัสดิรักษา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.
- วันที่เผยแพร่: 17/12/2563
หมวดหนังสือ: การบริหาร

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
การบริหาร (22)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (2)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
พิษสุนัขบ้า (3)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (17)
อื่นๆ (46)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (5)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (45)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (54)
โรคติดต่อทั่วไป (19)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (48)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (11)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (22)
โรคไม่ติดต่อ (24)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (2)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2022 67
2021 15
2020 39
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14