สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ของประชาชนไทย ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2561
- นางสาวบุญรักษา วิทยาคม, นายอดุลย์ ฉายพงษ์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคและภัยสุขภาพ
- วันที่เผยแพร่: 11/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในแรงงานต่างด้าวเขตสุขภาพที่ 7 และ 8.
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. แรงงานต่างด้าว -- ไทย. 2. แรงงานต่างด้าว -- การควบคุมโรค.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร.
- ไมลา อิสสระสงคราม.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. ผู้ดดดูแลเด็ก -- สุขภาพและอนามัย. 2.โรคติดต่อ -- การควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ : The Development information teehnology system communicates disease surveillance.
- กมล พจชนะ.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคติดต่อ -- การเฝ้าระวัง. 2. โรคติดต่อ -- การป้องกัน.
- วันที่เผยแพร่: 13/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธิผลทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก.
- พรสุรางค์ ราชภักดี.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การเฝ้าระวังโรค 2.การเฝ้าระวังโรค -- ไทย -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่เผยแพร่: 23/11/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
ลักษณะทางคลินิกและระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคใต้ตอนบน ปี 2560
- ฆาลิตา วารีวนิช
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: เลปโตสไปโรสิส -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 30/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การสร้างทีมสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อจัดทำแผนงานด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Achieving local teams to accomplish health plans in the upper northern region)
- นพพร ศรีผัด
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.โรค -- การป้องกันและควบคุม 2.การดูแลสุขภาพ
- วันที่เผยแพร่: 27/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
ระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคกลุ่มเอนเทอโรไวรัสในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560.
- อาทิชา วงศ์คำมา.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.เอ็นเตโรไวรัส,การติดเชื้อ. 2.โรคมือ เท้า ปาก -- การเฝ้าระวัง.
- วันที่เผยแพร่: 17/12/2563
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทำงานป้องกันควบคุมโรค = The model development of local administration organization network for prevention and control disease.
- จุติพร ผลเกิด และคณะ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม 2. โรคติดต่อ -- การมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
- วันที่เผยแพร่: 23/08/2562
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 
การสอบสวนการระบาดโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอในค่ายทหาร ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มิถุนายน พ.ศ. 2551.
- ปทุมมาลย์ ศิลาพร.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1.ไวรัสตับอักเสบ เอ -- การป้องกันและควบคุม 2. ไวรัสตับอักเสบ เอ -- ค่ายทหารในกรุงเทพฯ.
- วันที่เผยแพร่: 21/08/2562
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14