สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
การเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-EIA กลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ ในประเทศไทย พ.ศ. 2559
- นิรมล ปัญสุวรรณ, นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง, สุปิยา จันทรมณีและ วัชรพล สีนอ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานและรูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพและระบบการดูแลสุขภาพเพื่อการเข้าถึงการป้องกันและการดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ-สาวประเภทสอง
- มณฑินี วสันติอุปโภคากร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาผลการดำเนินโครงการตรวจเอชไอวีและรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันทีในทุกระดับซีดี 4 (Test and Treat)สำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และสาวประเภทสอง(TG)ในหน่วยบริการสาธารณสุขไทย
- มณฑินี วสันติอุปโภคากร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
Ritonavir-Boosted Lopinavir as Maintenance Monotherapy in HIV-Infected Patients Who Achieved Viral Suppression during a Second-Line Protease Inhibitor–Based Regimen: A Pilot Randomized Trial (BIDI-MONO)
- กฤตเตโช สิริภัสสร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 24/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
Virological failure of staggered and simultaneous treatment interruption in HIV patients who began Efavirenz-based regimens after allergic reactions to nevirapine
- กฤตเตโช สิริภัสสร และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 24/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดบริการเพร็พ (PeEP) ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในระบบบริการสาธารณสุข.
- นุชนารถ แก้วดำเกิง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ตามโมเดล Kirkpatrick.
- นุชนารถ แก้วดำเกิง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- กลุ่มชายรักชาย
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
รายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้อีเลิร์นเรื่องเอชไอวี/เอดสฺ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามและแกนนำเพื่อเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ในรูปแบบการเรียนออนไลน์.
- นุชนารถ แก้วดำเกิง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1.เอชไอวี -- การเรียนการสอน. 2.เอดส์ -- กลุ่มชายรักชาย.
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
ความชุกของเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วยการใช้เทคโนโลยีเน็กซ์เจเนเรชั่น ซีเควนซิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง = Prevalence of HIV Drug Resistance by Next Generation Sequencing Technology in the Lower Northern Region.
- สุวรรณี กีรติวาสี.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: เอชไอวี -- การดื้อยาต้านไวรัส
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธิภาพการจัดระบบบริการด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อยุุติปัญหาเอดส์ = Efficiecy of the HIV and STIs services system in community of end AIDS.
- นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. เอชไอวี -- การประเมินการให้บริการในชุมชน 2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การประเมินการให้บริการในชุมชน.
- วันที่เผยแพร่: 18/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14