สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
วิถีชีวิตการเผชิญปัญหา ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อน ในนิคมโรคเรื้อนที่ถ่ายโอนให้เป็นหมู่บ้านทั่วไปในภาคเหนือ ปี พ.ศ.2564
- เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การศึกษาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อน ที่ถ่ายโอนให้เป็นหมู่บ้านทั่วไปในภาคเหนือ ปี พ.ศ.2564
- เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
พลวัตของคุณภาพชีวิต และอาชีวอนามัยของนิคมโรคเรื้อนในประเทศไทย = Dynamic of Quality of life and Occupational Health of Leprosy Colonies in Thailand.
- อาจินต์ ชลพันธ์ุ.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.โรคเรื้อน -- คุณภาพชีวิต 2. อาชีวอนามัย -- ชุมชนผู้ป่วยโรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
Effectiveness of enhancement strategy for new case findings at district level and impact on sustainable leprosy elimination and leprosy-free thailand.
- Boosbun Chua-intra.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: LEPROSY
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
60 ปี ราชประชาสมาสัยกับความสำเร็จของการกำจัดโรคเรื้อนตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ.2500-2563.
- บุษบัน เชื้ออินทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การประเมินคุณภาพการรายงานผลเชื้อโรคเรื้อนของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทั่วไป และสถานบริการเชียงชาญโรคเรื้อน (NODE) ในประเทศไทย.
- สุทธิศักดิ์ งามวชิราพร
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน -- การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
- วันที่เผยแพร่: 29/06/2565
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การทบทวนผลการใช้ SOS score ลดอัตราการเสียชีวิตจากภสวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย.
- สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1.โรคเรื้อน. 2.ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิต -- โรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2564
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การประเมินประสิทธฺผลการพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ปี พ.ศ.2561.
- ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม. 2.การประเมินสถานบริการโรคเรื้อน.
- วันที่เผยแพร่: 22/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านโสก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ.
- นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคเรื้อน. 2.โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 19/06/2563
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 
การประเมินความพิการ ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนในจังหวัดชัยนาท.
- ศักดา ทองดีเพ็ง.
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: 1. โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม 2. โรคเรื้อน -- ผลกระทบทางสังคม
- วันที่เผยแพร่: 23/08/2562
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14