สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
ผลของโปรแกรมลดการบริโภคเค็มในกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 7
- กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ความดันโลหิตสูง
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของเกษตรกร เขตสุขภาพที่ 1
- ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ ,วราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล และประภัสสร สุวรรณบงกช
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: แอนไซม์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มสาวประเภทสอง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
- สุปิยา จันทรมณี และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคเอดส์
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การประเมินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564
- กนิน ธีระตันติกานนท์
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: โรคติดต่อ
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ระยะแรกในห้องคลอด สถาบันบาราศนราดูร
- จตุพร วงศ์วัฒนากานต์ และประยูร พรหมทัต
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ภาวะเลือดออก
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการ ได้รับ วัคซี น ไวรัสตับอักเสบบี ใน กลุ่มผู้ มารับบริการ ชาย คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
- เอกชัย แดงสอาด และคนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: ไวรัสตับอัเสบ
- วันที่เผยแพร่: 06/11/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การพัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคในพื้นที่เขตเมือง
- ณัฐฐาวฎี อริยวงษ์เจริญ
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: การสอบสวน--โรค
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดพิจิตร Factors Associated with Preventive Behaviors of Alcohol Consumption Among Junior High School Students, Phichit Province
- ศราวุธ โภชนะสมบัติ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: แอลกอฮอล์
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การประเมินการปฏิบัติพ่นเคมีและการใช้สารเคมีของพนักานพ่นเคมี ในการกำจัดพาหะนำโรคขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเครือข่ายสุขภาพเขต 6 ปี 2560
- วรรณา ผลอ้อ และตนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: สารเคมี
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 
การประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควัน ของเครือข่ายบริการสุขภาพเขต ๖ ปี ๒๕๕๙
- วรรณา ผลอ้อ และตนอื่นๆ
- ระดับตำแหน่ง: ชํานาญการพิเศษ
- หัวเรื่อง: การประเมินผลงาน
- วันที่เผยแพร่: 25/10/2566
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (3)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14