สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรก หนังสือมาใหม่ หนังสือยอดนิยม
    ล้าง
รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน (Development of return to woek management model).
- อรพันธ์ อันติมานนท์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: ผู้ปวย -- การประเมิน
- วันที่เผยแพร่: 24/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรื่อนจำ ระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว.
- อาจินต์ ชลพันธ์ุ.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1.การวินิจฉัยโรค -- เรือนจำ. 2. การตรวจคัดกรองโรค -- เรือนจำ.
- วันที่เผยแพร่: 21/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
รูปแบบการจัดจุดบริการเช็คสุขภาพด้วยตนเอง โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
- ศศิธร ตั้งสวัสดิ์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: การดูแลตนเอง -- วิจัย.
- วันที่เผยแพร่: 17/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2560-2564.
- บุษบัน เชื้ออินทร์.
- ระดับตำแหน่ง: ทรงคุณวุฒิ
- หัวเรื่อง: 1. โรค -- การป้องกันและควบคุม 2. โรค -- แผนการดำเนินงาน
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนไทย ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปี 2563.
- เบญจมาศ อุนรัตน์.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: โรค -- การป้องกันและควบคุม
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 
โปรแกรมต้นแบบ ระบบข้อมูลและติดตามผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานเฝ้าระวังและทีมสอบสวนโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวักนครราชสีมา ปี พ.ศ.2563.
- อภิรัตน์ โสกำปัง.
- ระดับตำแหน่ง: เชี่ยวชาญ
- หัวเรื่อง: 1. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ -- ระบบข้อมูล 2. โรค -- การป้องกันและควบคุม.
- วันที่เผยแพร่: 12/01/2566
หมวดหนังสือ: โรคและภัยสุขภาพ

QUICK VIEW
 

 

หน้า: 1

 
 
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (4)
การบริหาร (30)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (5)
การพยาบาลผู้ป่วย (14)
พิษสุนัขบ้า (8)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (2)
วัณโรค (23)
หนอนพยาธิ (6)
อื่นๆ (76)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (8)
เภสัชกรรม (2)
แอลกอฮอล์ (3)
โปลิโอ (1)
โรคจากการบาดเจ็บ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (53)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (59)
โรคติดต่อทั่วไป (24)
โรคติดต่อทางเดินอากาศหายใจ (1)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (57)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (16)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (16)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (36)
โรคและภัยสุขภาพ (6)
โรคไม่ติดต่อ (29)
โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (9)
ไวรัสโคโรนา, โควิค-19 (14)

 

ปีที่เผยแพร่ จำนวนหนังสือ
2024 1
2023 128
2022 88
2021 15
2020 38
2019 47
2018 69
2017 110
2016 14