นัดหมายประจำวัน รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
• นัดหมายวันนี้
อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3351
โทรสาร : 0 2591 8398
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
มือถือ :
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3003
โทรสาร : 0-2591-8422
มือถือ : 08 1834 4566
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3160-1
โทรสาร : 0-2591-8432
บ้าน/มือถือ :-
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3028
มือถือ : 084-119-8739
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 02-5903223
โทรสาร : 02-9659152
มือถือ : 089-969-0852
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน :0-2590-3221
โทรสาร : 0 2212 1408
มือถือ : 08-18973727
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-811-5610
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิง ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 02 590 3853
โทรสาร : 02 965 9565
บ้าน/มือถือ : 08 1472 0664
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3006, 3829
โทรสาร : 0-2965-9569, 9153
บ้าน/มือถือ : 086-880-0701
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 02-590- 3408
โทรสาร : 02-590- 3411
มือถือ : 08 1408 1240
E – mail address idweerawat@yahoo.com
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3370
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-724-5397, 085-444-9012
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3008, 0-2591-8408
โทรสาร : 0-2591-8408
มือถือ : 08-1827-7115
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3523
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1826-2661
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-442-7959
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

-
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
• นัดหมายวันนี้
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

มือถือ : 08-1717-1486
สำนักงาน : 0-2590-3981
โทรสาร : 0-2591-0363
• นัดหมายวันนี้
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : -
มือถือ : 08-1554-1444
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3853
มือถือ : 08-1427-6276
E-mali drrapeepan@gmail.com
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3008, 02-385-9135
เบอร์โทรสาร : 02-385-9137
เบอร์มือถือ : 094-583-8885
• นัดหมายวันนี้
รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน และผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ

นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

มือถือ : 08-7089-8866
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
มือถือ : 08 1668 2802
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

นายวิรัช ประวันเตา
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
มือถือ : 08 9704 9941
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงณิษา ไปรยายุตากุล
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-282-3554-5, 02-590-3008
เบอร์โทรสาร : 02-282-3556
เบอร์มือถือ : 063-246-6446
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3008
โทรสาร : 0-2590-3951
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายสัตว์แพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3835
โทรสาร : 0-2591 3624
มือถือ : 08 7973 6492
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3478
02-590-3631, 02-590-3370
เบอร์โทรสาร : 02-590-3631
เบอร์มือถือ : 089-991-5455
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3893
โทรสาร : 0-2590-3893
มือถือ : 096-953-3232
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

บ้าน/มือถือ : 092-635-2456
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3145
โทรสาร : 0-2591-8422
มือถือ : 081-989-3609
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองวัณโรค

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408
• นัดหมายวันนี้
รักษาการผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3160 , 0-2580-7317
โทรสาร : 0-2591-8432
มือถือ : 089-923-7194
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3864
โทรสาร : 081-989-3609
มือถือ : 093-135-8838
• นัดหมายวันนี้
รักษาการแทนเลขานุการกรม

จ่าเอก รังสรรค์ ถามูลแสน
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : -
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3093
โทรสาร : 0-2965-9576
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3888
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3395
บ้าน/มือถือ : 081-640-9393
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ

นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3855
มือถือ : 086-354-2445
E-mail : pk_taisu@yahoo.com
13:30 - 14:30 เรื่อง: ประชุมศอญ. จิตอาสา
  สถานที่: ห้องประชุมดำริฯ ชอบ
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3017
โทรสาร : 0 2965 9254
มือถือ : 092 275 7670
E-mail : sunee_ple_s@hotmail.com
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3318
โทรสาร : 0 2590 3322
มือถือ : 08 4185 1626
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3017
โทรสาร : 0-2965-9254
บ้าน/มือถือ : 08-4334-8668
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
มือถือ : 081-255-4711
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3081
โทรสาร : 0-2590-3309
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007
โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737
มือถือ : 081-343-2767
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3155
โทรสาร : 0-2589-2515
มือถือ : 081-844-5468
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2580-9237
โทรสาร : 0-2580-9237
มือถือ : 081 619 7861
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย

นายแพทย์ไผท สิงห์คำ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3252
โทรสาร : 0-2590-3149
บ้าน/มือถือ : 092-449-6417
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
มือถือ : 081 5474 760
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3155
โทรสาร : 0 2590 3812
บ้าน/มือถือ : 08 2658 4885
07:00 - 10:30 เรื่อง: Morning Brief
  สถานที่: ห้องประชุมอธิบดี ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

มือถือ : 089-920-6195
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
สถานะการทำงาน 24 ต.ค 2564 :   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3727, 3726
โทรสาร : 0-2591-5729
มือถือ : 089-515-5911 / 095-954-6955
E-mail : sumaneesocute@gmail.com
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน