นัดหมายประจำวัน รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0 2590 3351
โทรสาร : 0 2591 8398
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
มือถือ :
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0-2590-3003
โทรสาร : 0-2591-8422
มือถือ : 08 1834 4566
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0-2590-3160-1
โทรสาร : 0-2591-8432
บ้าน/มือถือ :-
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0-2590-3028
มือถือ : 084-119-8739
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงาน : 02-5903223
โทรสาร : 02-9659152
มือถือ : 089-969-0852
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงาน :0-2590-3221
โทรสาร : 0 2212 1408
มือถือ : 08-18973727
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-811-5610
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิง ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 02 590 3853
โทรสาร : 02 965 9565
บ้าน/มือถือ : 08 1472 0664
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก สำนักงาน : 0-2590-3006, 3829
โทรสาร : 0-2965-9569, 9153
บ้าน/มือถือ : 086-880-0701
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 02-590- 3408
โทรสาร : 02-590- 3411
มือถือ : 08 1408 1240
E – mail address idweerawat@yahoo.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3370
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-724-5397, 085-444-9012
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงาน : 02-590-3008, 0-2591-8408
โทรสาร : 0-2591-8408
มือถือ : 08-1827-7115
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงาน : 0-2590-3523
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1826-2661
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-442-7959
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ -   อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0 2590 3008   อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี มือถือ : 08-1717-1486
สำนักงาน : 0-2590-3981
โทรสาร : 0-2591-0363
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : -
มือถือ : 08-1554-1444
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 02-590-3853
มือถือ : 08-1427-6276
E-mali drrapeepan@gmail.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เบอร์สำนักงาน : 02-590-3008, 02-385-9135
เบอร์โทรสาร : 02-385-9137
เบอร์มือถือ : 094-583-8885
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน และผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ มือถือ : 08-7089-8866   อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0 2590 3008
มือถือ : 08 1668 2802
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายวิรัช ประวันเตา รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0 2590 3008
มือถือ : 08 9704 9941
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงณิษา ไปรยายุตากุล รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เบอร์สำนักงาน : 02-282-3554-5, 02-590-3008
เบอร์โทรสาร : 02-282-3556
เบอร์มือถือ : 063-246-6446
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3008
โทรสาร : 0-2590-3951
  อยู่     นัดหมายวันนี้
สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย รักษาการนายสัตว์แพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน : 0 2590 3835
โทรสาร : 0-2591 3624
มือถือ : 08 7973 6492
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เบอร์สำนักงาน : 02-590-3478
02-590-3631, 02-590-3370
เบอร์โทรสาร : 02-590-3631
เบอร์มือถือ : 089-991-5455
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักงาน : 0-2590-3893
โทรสาร : 0-2590-3893
มือถือ : 096-953-3232
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บ้าน/มือถือ : 092-635-2456   อยู่     นัดหมายวันนี้
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงาน : 0-2590-3145
โทรสาร : 0-2591-8422
มือถือ : 081-989-3609
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน รักษาการผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป สำนักงาน : 0-2590-3160 , 0-2580-7317
โทรสาร : 0-2591-8432
มือถือ : 089-923-7194
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน : 0-2590-3864
โทรสาร : 081-989-3609
มือถือ : 093-135-8838
  อยู่     นัดหมายวันนี้
จ่าเอก รังสรรค์ ถามูลแสน รักษาการแทนเลขานุการกรม สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : -
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงาน : 0-2590-3093
โทรสาร : 0-2965-9576
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ สำนักงาน : 0-2590-3888
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน : 02-590-3395
บ้าน/มือถือ : 081-640-9393
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ สำนักงาน : 0 2590 3855
มือถือ : 086-354-2445
E-mail : pk_taisu@yahoo.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน : 0 2590 3017
โทรสาร : 0 2965 9254
มือถือ : 092 275 7670
E-mail : sunee_ple_s@hotmail.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน : 0 2590 3318
โทรสาร : 0 2590 3322
มือถือ : 08 4185 1626
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง สำนักงาน : 0-2590-3017
โทรสาร : 0-2965-9254
บ้าน/มือถือ : 08-4334-8668
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
มือถือ : 081-255-4711
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา สำนักงาน : 0-2590-3081
โทรสาร : 0-2590-3309
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007
โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737
มือถือ : 081-343-2767
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สำนักงาน : 0-2590-3155
โทรสาร : 0-2589-2515
มือถือ : 081-844-5468
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงาน : 0-2580-9237
โทรสาร : 0-2580-9237
มือถือ : 081 619 7861
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ไผท สิงห์คำ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย สำนักงาน : 0-2590-3252
โทรสาร : 0-2590-3149
บ้าน/มือถือ : 092-449-6417
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
มือถือ : 081 5474 760
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน : 0 2590 3155
โทรสาร : 0 2590 3812
บ้าน/มือถือ : 08 2658 4885
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มือถือ : 089-920-6195
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงาน : 0-2590-3727, 3726
โทรสาร : 0-2591-5729
มือถือ : 089-515-5911 / 095-954-6955
E-mail : sumaneesocute@gmail.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน