กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0 2590 3351
โทรสาร : 0 2591 8398
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0-2590-3160-1
โทรสาร : 0-2591-8432
บ้าน/มือถือ :-
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สำนักงาน : 0-2590-3028
มือถือ : 084-119-8739
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3002 , 0-2590-3809
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276
เบอร์มือถือ : 085-051-5445
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3003 , 0-2590-3353
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3808
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-811-5610
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงาน : 0-2590-3523
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1826-2661
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-442-7959
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ -   อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0 2590 3008   อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี มือถือ : 08-1717-1486
สำนักงาน : 0-2590-3981
โทรสาร : 0-2591-0363
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 02-590- 3408
โทรสาร : 02-590- 3411
มือถือ : 08 1408 1240
E – mail address idweerawat@yahoo.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เบอร์สำนักงาน : 02-590-3478
02-590-3631, 02-590-3370
เบอร์โทรสาร : 02-590-3631
เบอร์มือถือ : 089-991-5455
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 02-590-3853
มือถือ : 06-3904-4333
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223 , 0-2590-3826
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221
เบอร์มือถือ : 081-554-1444
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 02-590-3395
บ้าน/มือถือ : 081-640-9393
  อยู่     นัดหมายวันนี้
สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย รักษาการนายสัตว์แพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน : 0 2590 3835
โทรสาร : 0-2591 3624
มือถือ : 08 7973 6492
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ รักษาการนายแพย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007
โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737
มือถือ : 081-343-2767
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
มือถือ : 081 5474 760
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0-2590-3008
มือถือ : 089-515-5911 / 095-954-6955
E-mail : sumaneesocute@gmail.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางสุภาพร พุทธรัตน์ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง สำนักงาน : 0-2590-3071
โทรสาร : 0-2591-8401
บ้าน/มือถือ : 08-4334-8668
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักงาน : 0-2590-3893
โทรสาร : 0-2590-3893
มือถือ : 096-953-3232
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป บ้าน/มือถือ : 092-635-2456   อยู่     นัดหมายวันนี้
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงาน : 0-2590-3145
โทรสาร : 0-2591-8422
มือถือ : 081-989-3609
  อยู่     นัดหมายวันนี้
จ่าเอก รังสรรค์ ถามูลแสน เลขานุการกรม สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : 08-1262-3094
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เบอร์สำนักงาน : 02-590-3858
เบอร์โทรสาร : 02-590-3864
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ สำนักงาน : 0 2590 3855
มือถือ : 086-354-2445
E-mail : pk_taisu@yahoo.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางภัคนี สิริปูชกะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3395
เบอร์โทรสาร : 02-590-3268
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน : 0 2590 3017
โทรสาร : 0 2965 9254
มือถือ : 092 275 7670
E-mail : sunee_ple_s@hotmail.com
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางสาวอรณดี ธีระวตากูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3357
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3951
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน : 0 2590 3318
โทรสาร : 0 2590 3322
มือถือ : 08 4185 1626
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายเกรียงกมล เหมือนกรุด ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3856
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
มือถือ : 081-255-4711
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการกองวัณโรค เบอร์มือถือ 081-828-6863
สำนักงาน 02-212-2279
โทรสาร 02-212-1408
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา สำนักงาน : 0-2590-3081
โทรสาร : 0-2590-3309
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงาน : 0-2580-9237
โทรสาร : 0-2580-9237
มือถือ : 081 619 7861
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ไผท สิงห์คำ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย สำนักงาน : 0-2590-3252
โทรสาร : 0-2590-3149
บ้าน/มือถือ : 092-449-6417
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3093
เบอร์โทรสาร : 0-2965-9576
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3309
เบอร์โทรสาร : 0-2965-9588
เบอร์มือถือ : 086-300-6645


  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย เบอร์สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007
เบอร์โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737
  อยู่     นัดหมายวันนี้
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3155
บ้าน/มือถือ : 08 2658 4885
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มือถือ : 089-920-6195
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3727
เบอร์โทรสาร : 0-2591-5729
  อยู่     นัดหมายวันนี้
แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ เบอร์สำนักงาน : 0-2195-5802
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3893
เบอร์มือถือ : 081-493-9342
  อยู่     นัดหมายวันนี้
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน