สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
• นัดหมายวันนี้
อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3351
โทรสาร : 0 2591 8398
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3160-1
โทรสาร : 0-2591-8432
บ้าน/มือถือ :-
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3028
มือถือ : 084-119-8739
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3002 , 0-2590-3809
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276
เบอร์มือถือ : 085-051-5445
09:00 - 16:30 เรื่อง: นิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสคร.3
  สถานที่: สคร.3
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3003 , 0-2590-3353
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3808
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-811-5610
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3523
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1826-2661
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-442-7959
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

-
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

มือถือ : 08-1717-1486
สำนักงาน : 0-2590-3981
โทรสาร : 0-2591-0363
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 02-590- 3408
โทรสาร : 02-590- 3411
มือถือ : 08 1408 1240
E – mail address idweerawat@yahoo.com
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3478
02-590-3631, 02-590-3370
เบอร์โทรสาร : 02-590-3631
เบอร์มือถือ : 089-991-5455
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3853
มือถือ : 06-3904-4333
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223 , 0-2590-3826
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221
เบอร์มือถือ : 081-554-1444
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3395
บ้าน/มือถือ : 081-640-9393
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายสัตว์แพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3835
โทรสาร : 0-2591 3624
มือถือ : 08 7973 6492
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007
โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737
มือถือ : 081-343-2767
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
มือถือ : 081 5474 760
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3008
มือถือ : 089-515-5911 / 095-954-6955
E-mail : sumaneesocute@gmail.com
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

นางสุภาพร พุทธรัตน์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3071
โทรสาร : 0-2591-8401
บ้าน/มือถือ : 08-4334-8668
08:30 - 16:30 เรื่อง: นิเทศงาน
  สถานที่: สดำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ. นครสวรรค์
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3893
โทรสาร : 0-2590-3893
มือถือ : 096-953-3232
09:00 - 14:00 เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2567
  สถานที่: ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

บ้าน/มือถือ : 092-635-2456
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979
09:00 - 17:00 เรื่อง: เข้าร่วมนิเทศงาน (รองดิเรก ขำแป้น)
  สถานที่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3145
โทรสาร : 0-2591-8422
มือถือ : 081-989-3609
07:00 - 13:00 เรื่อง: ไปราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ป่วยมาลาเรียเสียชีวิต)
  สถานที่: จังหวัดชุมพร
• นัดหมายวันนี้
เลขานุการกรม

จ่าเอก รังสรรค์ ถามูลแสน
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : 08-1262-3094
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3858
เบอร์โทรสาร : 02-590-3864
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ

นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3855
มือถือ : 086-354-2445
E-mail : pk_taisu@yahoo.com
07:00 - 17:30 เรื่อง: ตรวจเยี่ยมติดตามผลการคัดเลือกเรือนจำดีเด่น
  สถานที่: ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางภัคนี สิริปูชกะ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3395
เบอร์โทรสาร : 02-590-3268
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3017
โทรสาร : 0 2965 9254
มือถือ : 092 275 7670
E-mail : sunee_ple_s@hotmail.com
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวอรณดี ธีระวตากูร
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3357
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3951
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3318
โทรสาร : 0 2590 3322
มือถือ : 08 4185 1626
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นายเกรียงกมล เหมือนกรุด
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3856
09:00 - 16:30 เรื่อง: เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 16
  สถานที่: ณ ห้องประชุม สขช. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กทม.
13:30 - 15:00 เรื่อง: เข้าร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
  สถานที่: ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์ กอ.รมน. กรุงเทพฯ
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
มือถือ : 081-255-4711
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองวัณโรค

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์มือถือ 081-828-6863
สำนักงาน 02-212-2279
โทรสาร 02-212-1408
09:00 - 11:00 เรื่อง: ประชุมหารือการพัฒนาคุณภาพสถานที่ทำงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  สถานที่: ห้องประชุม 2/2 กองวัณโรค
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3081
โทรสาร : 0-2590-3309
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2580-9237
โทรสาร : 0-2580-9237
มือถือ : 081 619 7861
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย

นายแพทย์ไผท สิงห์คำ
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3252
โทรสาร : 0-2590-3149
บ้าน/มือถือ : 092-449-6417
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3093
เบอร์โทรสาร : 0-2965-9576
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3309
เบอร์โทรสาร : 0-2965-9588
เบอร์มือถือ : 086-300-6645


• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007
เบอร์โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3155
บ้าน/มือถือ : 08 2658 4885
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

มือถือ : 089-920-6195
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3727
เบอร์โทรสาร : 0-2591-5729
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์
สถานะการทำงาน • 22 ก.พ 2567   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2195-5802
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3893
เบอร์มือถือ : 081-493-9342
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน