สัปดาห์ที่แล้วมีการตั้งเครื่องแม่ข่าย server ใหม่ ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ หากติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาที่ sathit@inbox.com ขออภัยในความไม่สะดวก
• QRCODE ยังไม่พร้อมใช้งาน
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
• นัดหมายวันนี้
อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3351
โทรสาร : 0 2591 8398
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3160-1
โทรสาร : 0-2591-8432
บ้าน/มือถือ :-
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3028
มือถือ : 084-119-8739
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3002 , 0-2590-3809
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276
เบอร์มือถือ : 085-051-5445
07:00 - 08:00 เรื่อง: ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  สถานที่: ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข
09:00 - 16:30 เรื่อง: เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ฯ
  สถานที่: ณ รร.The Hive Hotel อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
• นัดหมายวันนี้
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3003 , 0-2590-3353
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3808
08:30 - 16:30 เรื่อง: ประชุม UNGA High-level Meeting
  สถานที่: นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3008, 0-2591-8408
โทรสาร : 0-2591-8408
มือถือ : 08-1827-7115
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-811-5610
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิง ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 02 590 3853
โทรสาร : 02 965 9565
บ้าน/มือถือ : 08 1472 0664
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3006, 3829
โทรสาร : 0-2965-9569, 9153
บ้าน/มือถือ : 086-880-0701
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3370
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-724-5397, 085-444-9012
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3523
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1826-2661
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-442-7959
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

-
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

มือถือ : 08-1717-1486
สำนักงาน : 0-2590-3981
โทรสาร : 0-2591-0363
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 02-590- 3408
โทรสาร : 02-590- 3411
มือถือ : 08 1408 1240
E – mail address idweerawat@yahoo.com
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223 , 0-2590-3826
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221
เบอร์มือถือ : 081-554-1444
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3853
มือถือ : 06-3904-4333
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

มือถือ : 08-7089-8866
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
มือถือ : 08 1668 2802
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

แพทย์หญิงณิษา ไปรยายุตากุล
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-282-3554-5, 02-590-3008
เบอร์โทรสาร : 02-282-3556
เบอร์มือถือ : 063-246-6446
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายสัตว์แพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3835
โทรสาร : 0-2591 3624
มือถือ : 08 7973 6492
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3478
02-590-3631, 02-590-3370
เบอร์โทรสาร : 02-590-3631
เบอร์มือถือ : 089-991-5455
• นัดหมายวันนี้
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการกองวัณโรค

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408
08:30 - 16:30 เรื่อง: ประชุม UNGA High-level Meeting
  สถานที่: นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นัดหมายวันนี้
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 02-590-3395
บ้าน/มือถือ : 081-640-9393
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3893
โทรสาร : 0-2590-3893
มือถือ : 096-953-3232
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

บ้าน/มือถือ : 092-635-2456
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3145
โทรสาร : 0-2591-8422
มือถือ : 081-989-3609
• นัดหมายวันนี้
เลขานุการกรม

จ่าเอก รังสรรค์ ถามูลแสน
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : 08-1262-3094
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3858
เบอร์โทรสาร : 02-590-3864
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ

นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3855
มือถือ : 086-354-2445
E-mail : pk_taisu@yahoo.com
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3017
โทรสาร : 0 2965 9254
มือถือ : 092 275 7670
E-mail : sunee_ple_s@hotmail.com
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3318
โทรสาร : 0 2590 3322
มือถือ : 08 4185 1626
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3071
โทรสาร : 0-2591-8401
บ้าน/มือถือ : 08-4334-8668
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
มือถือ : 081-255-4711
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3081
โทรสาร : 0-2590-3309
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007
โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737
มือถือ : 081-343-2767
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2580-9237
โทรสาร : 0-2580-9237
มือถือ : 081 619 7861
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย

นายแพทย์ไผท สิงห์คำ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3252
โทรสาร : 0-2590-3149
บ้าน/มือถือ : 092-449-6417
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3093
เบอร์โทรสาร : 0-2965-9576
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3155

• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2551-2464
เบอร์โทรสาร : 0-2521-0936
เบอร์มือถือ : 086-300-6645


• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
มือถือ : 081 5474 760
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3395
เบอร์โทรสาร : 02-590-3268
บ้าน/มือถือ : 08 2658 4885
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

มือถือ : 089-920-6195
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3309
เบอร์โทรสาร : 0-2965-9588
09:00 - 16:30 เรื่อง: หลักสูตรอบรมระยะสั้น TRAFFIC SAFETY MANAGENET : TSM การจัดการความปลอดภัยทางถนน
  สถานที่: online zoom
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

เบอร์สำนักงาน : 0-2195-5802
เบอร์โทรสาร : 0-2590-3893
เบอร์มือถือ : 081-493-9342
• นัดหมายวันนี้
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
สถานะการทำงาน • 24 ก.ย 2566   อยู่  

สำนักงาน : 0-2590-3727, 3726
โทรสาร : 0-2591-5729
มือถือ : 089-515-5911 / 095-954-6955
E-mail : sumaneesocute@gmail.com
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน