กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
8 ธันวาคม 2565
06:00 - 18:00 เรื่อง: นิเทศงาน/ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  สถานที่: ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
06:00 - 18:00 เรื่อง: นิเทศงาน/ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม
  สถานที่: สคร.9 จ.นครราชสีมา
  ผู้บริหาร: นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
07:00 - 16:30 เรื่อง: ปฏิบัติงานราชการ
  สถานที่: สถาบันราชประชาสมาสัย ส่วนพระประแดง
  ผู้บริหาร: นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ
 • ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
08:00 - 16:30 เรื่อง: ลงพื้นที่นิเทศงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
  สถานที่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
  ผู้บริหาร: นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
 • ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
08:30 - 16:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ
  สถานที่: โรงแรมเดอ วี ลอฟท์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
 • ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
08:30 - 16:30 เรื่อง: ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
  สถานที่: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ผู้บริหาร: นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
08:30 - 16:30 เรื่อง: นิเทศงาน
  สถานที่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา
  ผู้บริหาร: นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา
 • ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
08:30 - 16:30 เรื่อง: ปฏิบัติราชการที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
  สถานที่: สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
  ผู้บริหาร: นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
 • ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
09:00 - 12:00 เรื่อง: เป็นผู้กล่าวรายงานและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ รพ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ฯ
  สถานที่: ณ โรงแรมใบหยก
  ผู้บริหาร: นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
09:00 - 16:30 เรื่อง: เข้าร่วมนิเทศงาน
  สถานที่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา
  ผู้บริหาร: นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
 • ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
09:00 - 16:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งในการดำเนินงานวัณโรคระยะแฝง
  สถานที่: โรงแรมไดม่อนพลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
 • ผู้อำนวยการกองวัณโรค
09:00 - 16:30 เรื่อง: การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2022)
  สถานที่: รร.มณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
  ผู้บริหาร: นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
09:00 - 17:00 เรื่อง: อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
  สถานที่: กทม.
  ผู้บริหาร: นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
 • ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
09:00 - 17:00 เรื่อง: อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15
  สถานที่: Online
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
 • ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
09:00 - 17:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและสิ่งแวดล้อม
  สถานที่: ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพฯ
  ผู้บริหาร: นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ
 • ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
09:30 - 13:30 เรื่อง: ประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาล
  สถานที่: โรงแรมใบหยกสกาย ราชเทวี
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค
09:30 - 14:00 เรื่อง: ประชุมนำเสนอผลการประเมินแผนปฎิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ2565 และการชี้แจงแน
  สถานที่: ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
  ผู้บริหาร: นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
 • ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
13:00 - 14:00 เรื่อง: ตรวจเยี่ยม รพ.มาสเตอร์พีซ
  สถานที่: -
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค
13:00 - 14:00 เรื่อง: ประชุมจัดเวร eoc
  สถานที่: -
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ไผท สิงห์คำ
 • ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน