กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นัดหมายประจำวัน นัดหมายวันนี้ รายชื่อผู้บริหาร
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
ผู้บริหาร
ค้นหา
22 กุมภาพันธ์ 2567
07:00 - 13:00 เรื่อง: ไปราชการจังหวัดชุมพร (ผู้ป่วยมาลาเรียเสียชีวิต)
  สถานที่: จังหวัดชุมพร
  ผู้บริหาร: แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ
 • ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
07:00 - 17:30 เรื่อง: ตรวจเยี่ยมติดตามผลการคัดเลือกเรือนจำดีเด่น
  สถานที่: ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก / เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
  ผู้บริหาร: นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
08:30 - 16:30 เรื่อง: นิเทศงาน
  สถานที่: สดำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ. นครสวรรค์
  ผู้บริหาร: นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา
 • ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
09:00 - 16:30 เรื่อง: นิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสคร.3
  สถานที่: สคร.3
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
 • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
09:00 - 14:00 เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2567
  สถานที่: ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2
  ผู้บริหาร: นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
 • ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
09:00 - 17:00 เรื่อง: เข้าร่วมนิเทศงาน (รองดิเรก ขำแป้น)
  สถานที่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
  ผู้บริหาร: นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
 • ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
09:00 - 11:00 เรื่อง: ประชุมหารือการพัฒนาคุณภาพสถานที่ทำงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  สถานที่: ห้องประชุม 2/2 กองวัณโรค
  ผู้บริหาร: นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง
 • ผู้อำนวยการกองวัณโรค
09:00 - 16:30 เรื่อง: เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 16
  สถานที่: ณ ห้องประชุม สขช. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กทม.
  ผู้บริหาร: นายเกรียงกมล เหมือนกรุด
 • ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
13:30 - 15:00 เรื่อง: เข้าร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
  สถานที่: ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์ กอ.รมน. กรุงเทพฯ
  ผู้บริหาร: นายเกรียงกมล เหมือนกรุด
 • ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  หน้า :   1 กลับหน้าแรกขึ้นด้านบน