ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100291
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานข้างชาติ.
- ภัคนี สิริปูชกะ.
- ชื่อเรื่อง: 1. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม. 2. สภาพแวดล้อมการทำงาน -- แรงงานข้ามชาติ.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100283
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับขยะ โดยใช้หลักประชารัฐกรณีศึกษาจังหวัดลำพูน.
- วราพันธุ์ พรวิเศษศิริกุล.
- ชื่อเรื่อง: 1.พฤติกรรมสุขภาพ -- ไทย. 2.คนเก็บขยะ -- ไทย.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100279
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำเป่ ในพื้นที่ชมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน.
- นันทวดี ปินปันคง.
- ชื่อเรื่อง: 1.มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- ลำพูน. 2.หมอกควัน -- ลำพูน.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100266
การศึกษาสถานการณ์โรคเนื้อเน่า (Necrotizing fasciitis) ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561..
- หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม.
- ชื่อเรื่อง: 1.โรคติดเชื้อเตรปโตคอคคัส. 2.โรคหนังเน่า.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100242
การศึกษาต้นทุนรายกิจกรรมสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 12 แห่ง.
- โกวิทย์ บุญมีพงศ์.
- ชื่อเรื่อง: อนามัยสิ่งแวดล้อม -- โรงพยาบาล
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100241
การสร้างรูปแบบสมการโครงสร้างในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะวิฤติน้ำมันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.
- ณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ.
- ชื่อเรื่อง: 1.อนามัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล. 2.การควบคุมอนามัยสิ่งแวดล้อม.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100239
รายงานผลการวิจัย การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้า) จังหวัดอุทัยธานี = The risk assessment for health of informal workers (The sewing and the product of fubric) Uthai thani province.
- ยุพิน อินพิทักษ์.
- ชื่อเรื่อง: 1. โรคจากการทำงาน -- การป้องกันและควบคุม. 2.แรงงาน -- ไทย -- อุทัยธานี. 3. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ -- ไทย -- อุทัยธานี.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100204
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชน = The Model Development of Occupational Health Service in Community Hospitals.
- ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์.
- ชื่อเรื่อง: 1. อาชีวอนามัย,การบริการ -- โรงพยาบาลชุมชน. 2. โรงพยาบาล -- แง่อาชีวอนามัย.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100203
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิสำหรับแรงงานนอกระบบ : ฺBasic Occupational Health Service Development in Primary Health Care Units.
- ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์.
- ชื่อเรื่อง: 1. อาชีวอนามัย, การบริการ -- วิจัย 2. แรงงานนอกระบบ -- วิจัย.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100202
รายงานการวิจัย รูปแบบการป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนบน = Preventative model for lead exposure in children at child development centres based on community participation in the upp
- เกษรา ญาณเวทย์สกุล และวิยะดา แซ่เตีย [ผู้แต่งร่วม]
- ชื่อเรื่อง: ตะกั่ว,พิษจาก -- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- การป้องกัน.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 

หน้า: 1 2 3 4

 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานข้างชาติ.
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม


Outbreak investigation of dengue with unusual manifestation, ratchaburi province, thailand, mareh 2012.
โรคติดต่อนำโดยแมลง


สถิติเบื้องต้นสำหรับนักระบาดวิทยา ภาคสนาม.
ระบาดวิทยา


Seroprevalence of varicella-zoster antibodies in a thai population.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย = Spatial correlation and spot analysis of dengue hemorrhagic fever in thailand.
โรคติดต่อนำโดยแมลงAccuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus a Subtype H5N1.
โรคติดต่ออุบัติใหม่การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (1)
วัณโรค (9)
อื่นๆ (40)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (35)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (51)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (41)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (9)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (8)
โรคไม่ติดต่อ (23)