ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานการวิจัย การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี.

- ไมลา อิสสระสงคราม.
- หัวเรื่อง: 1.การส่งเสริมสุขภาพ. 2. ผู้สูงอายุ -- ไทย -- นนทบุรี. 3. อาสาสมัครสาธารณสุข -- ไทย --นนทบุรี
- วันที่เผยแพร่: 16/01/2566
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

เลขทะเบียน : 100409
ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัย การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี.
ชื่อผู้แต่ง : ไมลา อิสสระสงคราม.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค, 2564.
จำนวนหน้า: 92 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WT100 ม998ก 2564
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 16/01/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract